Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Hvilke sager behandler huslejenævnet?
Udgivet den 17. okt. 2017

Del artiklen

Alle typer af tvister, som Huslejenævnet kan afgøre, er nævnt i lejelovens § 106. Huslejenævnet kan kun behandle sager om:

 • Huslejens størrelse
 • Lejeforhøjelser
 • Depositum
 • Forudbetalt leje
 • Udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Lejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning
 • Forbedringsarbejder
 • Lejers betaling for varme, vand og antennebidrag
 • Varme-, vand- og antenneregnskaber
 • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse
 • Lejers tilsidesættelse af god skik og orden

Der skal udfærdiges en skriftlig klage til nævnet samt betales et gebyr. Det aktuelle gebyr kan oplyses ved telefonisk henvendelse til din kommune.

I følgende situationer, hvor der ofte opstår uenighed mellem udlejere og lejere, kan nævnet ikke træffe afgørelse. Det drejer sig om:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Forholdsmæssigt afslag i allerede betalt leje som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede

I sager som disse er det alene domstolene, der kan træffe afgørelser, og du bør kontakte en advokat.

Huslejenævnets sekretariat yder alene vejledning om muligheden for at indbringe en sag for nævnet, ikke om lejeretlige spørgsmål generelt. Huslejenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for Boligretten, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 43.

Indbringelsen må ske senest 4 uger efter, at underretning om nævnets afgørelse er meddelt parterne. Det bemærkes, at nævnet ikke yder bistand hertil og at henvendelse til nævnet om sagen ikke medfører afbrydelse af ankefristen på 4 uger.

Såfremt huslejenævnet bliver bekendt med, at udlejer ikke har efterlevet nævnets afgørelse ( afgørelser truffet efter den 1. juni 2005 ) vil der ske indberetning til Grundejernes Investeringsfond.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til artiklen eller lejeretlige spørgsmål generelt, er du velkommen til at kontakte advokat René Wøhler, advokat Ken Torpe Christoffersen, advokat Nete Dahl-Sørensen eller advokat Henrik Roslev Østergaard.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk