Generel datapolitik

Datapolitik for klienter og samarbejdspartnere

WTC advokaterne A/S (”WTC”) er underlagt databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR), hvilket bl.a. betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger WTC behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. Dataansvarlig

WTC advokaterne A/S, CVR-nr. 20 79 40 38, Slotsgade 36B, 1. sal, 3400 Hillerød, telefon 48 22 00 40, e-mail wtc@wtc.dk, er dataansvarlig.

2. Personoplysninger og formål

I forbindelse med WTC’s bistand i din sag, din brug af vores hjemmeside eller dit samarbejde med WTC mv., har WTC brug for i nødvendigt omfang at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • CPR-nr.
  • Kontonummer
  • Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID
  • Billeder
  • Økonomiske oplysninger
  • Eventuelle oplysninger om strafbare forhold
  • IP-adresse
  • Følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven, databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

WTC’s behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jf. artikel 6 (1) (f) i databeskyttelsesforordningen, som WTC har i at behandle og opbevare klientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne behandle din sag. Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at WTC i forbindelse med hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billede-ID, jf. artikel 6 (1) (c) i databeskyttelsesforordningen.

WTC kan endvidere behandle oplysninger om CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med en offentlig myndighed, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3 om behandling af CPR-nr. Derudover kan behandlingen ske efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 4, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. artikel 9 (2) (f) i databeskyttelsesforordningen for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende og forsvares. Ved digital signering sker behandlingen af dit CPR-nr. på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, jf. artikel 6 (1) (a) og 7 i databeskyttelsesforordningen.

I det omfang det er nødvendigt i forbindelse med behandling af din sag, samt i forbindelse med varetagelse af dine interesser, vil WTC behandle oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 om behandling af strafbare forhold.

WTC kan i nødvendigt omfang behandle følsomme personoplysninger, når behandlingen sker for at fastlægge eller forsvare et retskrav, jf. artikel 9 (2) (f) i databeskyttelsesforordningen.

Derudover kan WTC benytte dine personoplysninger til fremsendelse af WTC’s nyhedsbrev, såfremt du har samtykket til at modtage dette, jf. markedsføringsloven og databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c).

WTC har en legitim interesse, jf. artikel 6 (1) (f) i databeskyttelsesforordningen i at behandle personoplysninger om dig, hvis du er lejer/beboer eller sidder i bestyrelsen i en ejendom, som WTC administrerer. Det samme gør sig gældende, hvis du er ansat som vicevært i en ejendom, som WTC administrerer. Derudover sker behandlingen efter artikel 6 (1) (b) i databeskyttelsesforordningen (om opfyldelse af en kontrakt).

I forbindelse med at du besøger WTC’s hjemmeside, og accepterer cookies, behandler WTC din IP-adresse. WTC anvender cookies, som sikrer hjemmesidens funktionalitet og genererer statistik. Derudover bruger WTC cookies til at analysere hjemmesidens trafik til brug for markedsføring. WTC behandler kortvarigt din IP-adresse, når WTC anvender cookies. I visse tilfælde vil din IP-adresse blive delt med WTC’s partnere inden for analyse, sociale medier og annoncering. WTC har med baggrund heri en legitim interesse, jf. artikel 6 (1) (f) i databeskyttelsesforordningen i at behandle din IP-adresse. Der henvises i øvrigt til WTC’s cookiepolitik, hvor du kan læse mere, herunder hvordan du fjerner cookies.

Såfremt du indgår i et samarbejde med WTC, har WTC en legitim interesse, jf. artikel 6 (1) (f) i databeskyttelsesforordningen i at behandle nødvendige personoplysninger om dig. Derudover kan behandlingen ske efter artikel 6 (1) (b) i databeskyttelsesforordningen (i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, som du har indgået med WTC).

I forbindelse med håndtering af tvangsopløsningssager samt afvikling af konkursboer, behandler WTC personoplysninger, herunder i nødvendigt omfang CPR-nr., om f.eks. direktøren, medarbejdere, kunder, leverandører mv. WTC’s behandlingsgrundlag udspringer både af den retlige forpligtelse, som kurator har efter konkursloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(c) samt den legitime interesse som WTC har med hensyn til udøvelse af advokathvervet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f). WTC behandler i nogen tilfælde følsomme oplysninger, hvis det er nødvendigt for at fastlægge et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 9 (2)(f). Derudover kan WTC behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis det vurderes at være nødvendigt for at varetage en berettiget interesse, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

I forbindelse med behandling af dødsboer, behandler WTC personoplysninger om f.eks. afdøde og arvinger. WTC’s behandlingsgrundlag udspringer både af de retlige forpligtelser, som WTC – som bobestyrer eller som advokat i henhold til skiftefuldmagt fra skifteretten – bl.a. har efter dødsboskifteloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(c). Derudover udspringer WTC’s behandlingsgrundlag af den legitime interesse, som WTC har for at kunne gennemføre en hensigtsmæssig og effektiv sagsbehandling samt kommunikere med arvinger m.fl. i forbindelse med behandlingen af dødsboet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f). WTC behandler derudover CPR-nr. på afdøde i forbindelse med behandling af dødsboet efter dødsboskiftelovens §§ 42 og 53 samt ved udstedelse af proklama efter dødsboskiftelovens § 81 i forbindelse med vi agerer som bobestyrer, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og nr. 4.

3. Modtagere og behandlere af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles af WTC, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til retten, øvrige offentlige myndigheder og sagens parter i forbindelse med en eventuel retssag eller lign. Dit CPR-nr. vil blive videregivet til tinglysningsretten i forbindelse med eventuel tinglysning samt til erhvervsstyrelsen.

WTC kan videregive oplysninger om strafbare forhold, når videregivelsen sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til dig selv, når hensynet til dine interesser klart overstiger hensynet til hemmeligholdelse.

Derudover kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt WTC skal søge om forsikringsdækning på dine vegne. Dine personoplysninger kan også blive videregivet til læger, såfremt der i forbindelse med sagen er behov herfor.

I forbindelse med WTC’s ejendomsadministration vil personoplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til forbrugsafregningsselskaber, ejendomsmæglere, en eventuel revisor, ejendommens bankforbindelse, en eventuel bestyrelse, offentlige myndigheder samt øvrige beboere/lejere/ejere. Oplysninger om viceværter vil derudover blive videregivet til et eventuelt lønbureau.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig i forbindelse med behandlingen af din sag. Vores databehandlere, der kan modtage personoplysninger om dig, er pt. UNIK System Design A/S, som udbyder vores sagsbehandlingssystem, Experian A/S, der udbyder vores datavagt og adgang til RKI-registret, Visma Creditro A/S, der udbyder kreditvurderingløsning, TD-K A/S, der drifter vores netværk, Dstny A/S, der drifter vores telefonsystem, Kimo Consult ApS, der drifter vores IT, Logiva A/S, der udbyder vores sikkermail-løsning, SuperOffice A/S, der udbyder vores CRM-system, EG Danmark A/S (Prosedo ApS), der udbyder vores administrationssystem i ejendomsadministrationen samt Microsoft Office 365 (e-mails).

4. Adgang til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelser og dataportabilitet

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer WTC har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer WTC en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under sagens behandling, gør indsigelser mod WTC’s behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen, jf. pkt. 2, vil WTC ikke længere kunne behandle sagen. Sagen vil herefter blive afsluttet og afregnet.

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor WTC ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker at udnytte dine ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til wtc@wtc.dk eller telefon 48 22 00 40.

5. Varighed af opbevaring

Personoplysningerne vil blive opbevaret forsvarligt i 10 år fra sagen er arkiveret. Dette er bl.a. for at undgå interessekonflikter samt med henblik på opfyldelse af bogføringsloven. Personoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven slettes dog efter 5 år. Personoplysninger om samarbejdspartnere, som behandles af vores ejendomsadministration, opbevares i 5 år efter samarbejdet er ophørt. Personoplysninger om tidligere lejere opbevares i 2 år efter lejeren er fraflyttet lejemålet med henblik på opgørelse af vand og varme. Oplysninger om viceværter, der er ansat i forbindelse med WTC’s ejendomsadministration, opbevares i 5 år efter viceværten er fratrådt.

6. Klage

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk.

Du kan hente datapolitik for klienter og samarbejdspartnere som PDF her