Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Disse betingelser er gældende for al rådgivning ydet af WTC advokaterne A/S (”WTC advokaterne”), medmindre andet er skriftligt aftalt.

WTC advokaterne er et advokataktieselskab – CVR-nr. 20 79 40 38.

Advokaterne hos WTC advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne hos WTC advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Advokat Lone Mørch er i kontorfællesskab med WTC advokaterne og er organiseret som enkeltmandsvirksomhed (CVR-nr. 37 26 45 55). Advokat Lone Mørch er omfattet af samme regler og forsikringsdækning som øvrige advokater i WTC advokaterne.

Advokat Anders Brøndtved er i kontorfællesskab med WTC advokaterne og er organiseret som enkeltmandsvirksomhed (CVR-nr. 37 45 49 90). Advokat Anders Brøndtved er omfattet af samme regler og forsikringsdækning som øvrige advokater i WTC advokaterne.

Advokat Sten Balslev er i kontorfællesskab med WTC advokaterne og er organiseret som enkeltmandsvirksomhed (CVR-nr. 43 70 15 41). Advokat Sten Balslev er omfattet af samme regler som øvrige advokater i WTC advokaterne og er selvstændigt forsikrings- samt garantidækket hos CNA Insurance Company (Europe) S.A.

YDELSENS ART OG OMFANG

Ved modtagelsen af en sag anerkendes dette ved brev eller e-mail, hvor opgavens omfang om muligt beskrives.

SAGENS MATERIALE OG OPHAVSRET

Hvis klienten har originale dokumenter, vil vi helst have disse afleveret personligt. Klienten får de nødvendige rettigheder til det producerede materiale til sagen, men ophavsretten tilhører WTC advokaterne.

HONORAR

Vores honorar fastsættes i overensstemmelse med de advokatetiske regler på baggrund det anvendte tidsforbrug, den interesse og værdi sagen repræsenterer for klienten, det ansvar der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet og omfang, vilkårene for arbejdets udførelse samt det opnåede resultat.

Vi giver gerne et honorarestimat, såfremt klienten ønsker det, ligesom vi om muligt gerne indgår aftale om fast pris for en given opgave. Visse opgaver ydes dog altid til et fast honorar inklusiv moms. Der henvises til prisoplysninger på vores hjemmeside.

I øvrigt henvises til retsplejelovens § 126.

FAKTURERING

Vi fakturerer som udgangspunkt vores bistand, når sagen er afsluttet. I sager der strækker sig over længere tid, fakturerer vi sædvanligvis måneds- eller kvartalsvis for den bistand, vi har ydet i den forgangne periode.

Klienter kan blive anmodet om at forudindbetale et a conto honorar. Størrelsen heraf afhænger af sagens omfang.

BETALINGSBETINGELSER

Netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter og der påløber rykkergebyr fra forfaldsdato i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

FORUDBETALING

Vores udlæg til for eksempel tinglysnings-, registrerings- eller retsafgifter, omkostninger til syn og skøn samt udlæg til attester mv. kræves som udgangspunkt forudbetalt.

KLIENTMIDLER

Alle klientmidler, der betros WTC advokaterne A/S, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver som udgangspunkt indsat på samleklientbankkonti i Jyske Bank eller Nordea for klientens regning og risiko.

De af pengeinstitutterne tilskrevne renter på samleklientbankkonti, både positive og negative renter, tilfalder/belastes WTC advokaterne A/S.

WTC advokaterne A/S opretter altid separate klientbankkonti i konkursboer og bobestyrerboer samt i andre tilfælde, hvor lovgivningen kræver det.

Hvis der i andre tilfælde oprettes en separat klientbankkonto, vil klienten blive oplyst herom.

GARANTIORDNING

Alle klientmidler indestående på klientkonti hos WTC Advokaterne A/S er underlagt ‘Lov om en indskyder- og investorgarantiordning’, hvilket betyder, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum pr. indskyder på 100.000 EUR. Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Det betyder, at hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på WTC advokaternes klientbankkonto i samme pengeinstitut, kan du kun få dækket i alt 100.000 EUR via garantiordningen.

Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. EUR, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her kan gives dækning indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks og værdipapirer – herunder aktier, kapitalbeviser, garantbeviser og obligationer – der er udstedt af pengeinstituttet selv.

WTC Advokaterne A/S påtager sig ikke ansvar for beløb, som er indestående på klientkonti, såfremt pengeinstituttet bliver nødlidende og hæfter ikke for eventuelle tab som følge af, at et pengeinstitut bliver ude af stand til at betale udeståendet tilbage.

PERSONDATA OG FORTROLIGHED

Klienten er forpligtet til at oplyse sit navn, adresse, cvr-nr. eller cpr-nr. i forbindelse med sagens oprettelse samt legitimere sig ved fremvisning af pas eller kørekort og sygesikringsbevis, hvis advokaten anmoder om det.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven og lovgivning om persondata.

HVIDVASK

Hvis klientens sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er WTC advokaterne forpligtet til at sende klienten orientering herom samt indhente og opbevare ID-oplysninger om klienten. Såfremt WTC advokaterne måtte få mistanke om, at klienten er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er WTC advokaterne forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet om aktiviteterne samt videregive klientens ID oplysninger til Hvidvasksekretariatet. WTC advokaterne må ikke orientere klinten om, hvorvidt underretning har fundet sted.

KOMMUNIKATION

Medmindre andet aftales, vil en del af kommunikationen med klienten, herunder fortrolig kommunikation, ske pr. e-mail.

ANSVAR

WTC advokaterne er ansvarlig for, at den leverede rådgivning er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. WTC advokaterne, partnerne og medarbejderne er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, m.v.

FORSIKRING

Alle advokater hos WTC advokaterne er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos TRYG. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af WTC advokaterne, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. For så vidt angår advokat Sten Balslev er han selvstændigt forsikrings- og garantidækket hos CNA Insurance Company (Europe) S.A. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Sten Balslev, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

ARKIVERING

Som hovedregel opbevarer vi alle sagsakter i fem år regnet fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest i forbindelse med sagens afslutning.

RÅDGIVNINGENS VARIGHED

Vores rådgivning fortsættes indtil sagen er endeligt afsluttet, medmindre klienten forinden skriftligt opsiger samarbejdet, hvis betalingsfristen i en faktura udstedt af WTC advokaterne er overskredet i betydelig grad, hvis der indtræder insolvens hos klienten, eller hvis klientens interesser skønnes bedst tjent med, at rådgivningen ophører.

KLAGER

Hvis der opstår en situation, hvor rådgivningen ikke lever op til klientens forventning, beder vi om, at der rettes henvendelse til den sagsansvarlige partner med henblik på en intern vurdering af sagen af en partner, der ikke har været involveret i sagsbehandlingen. Denne vil søge at finde en hensigtsmæssig løsning med klienten.

Skulle det mod forventning ikke lykkes at finde en hensigtsmæssig løsning, har klienten mulighed for at klage over advokaten og/eller salæret til Advokatnævnet.

Klager kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk, T 33969798, www.advokatnaevnet.dk.

LOVVALG OG VÆRNETING

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret. Evt. tvister kan alene indbringes for danske domstole og/eller Advokatnævnet.