Priser

Priser hos WTC

WTC advokaternes honorar fastsættes i overensstemmelse med de advokatetiske regler på baggrund af det på sagen anvendte tidsforbrug, det ansvar der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet og omfang, vilkårene for arbejdets udførelse samt det opnåede resultat.

Vi giver gerne et honorarestimat, såfremt klienten ønsker det, ligesom vi gerne indgår aftale om fast pris for en given opgave.

Visse opgaver ydes dog til et fast honorar inklusiv moms.

Fast ejendom

Rådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom herunder tinglysning af adkomst, refusionsopgørelse m.v.

Boligrådgivning vedrørende villaer, lejligheder, sommerhuse og grunde koster kr. 10.800,00 inkl. moms.

Ejendomme udbudt til over kr. 5,0 millioner samt erhvervs- og landbrugsejendomme afregnes efter nærmere aftale.

Se nærmere under WTC Boligrådgivning.

Inkassosag 

Ved inkassosag forstås en sag, hvor debitor ikke er fremkommet med eller forventes at fremkomme med indsigelser. Nedenstående priser gælder alene for sager, hvor der ikke er indsigelser eller uforholdsmæssig omfattende korrespondance med debitor om betalingen af beløbet. Priserne dækker ikke administration af afdragsordning.

Såfremt debitor betaler, er det gratis for klienten, at WTC advokaterne inddriver klientens tilgodehavende, idet vi pålægger debitor sagens omkostninger.

Såfremt debitor ikke betaler, afregner vi sagen overfor klienten på baggrund af vores tidsforbrug, sagens størrelse og under hensyntagen til de vejledende takster for inkassosager.

Kontakt os eventuelt for indgåelse af særskilt aftale vedrørende inkassosager.

Retssag med retshjælpsforsikringsdækning

Klienten betaler den i policen anførte selvrisiko samt i visse tilfælde for et indledende tidsforbrug. Typisk indeholder forsikringen tillige en maksimal dækning på kr. 125-175.000,00, hvorfor omkostninger herudover skal betales af klienten.

Læs mere om retshjælp.

Retssag med fri proces

Klienten betaler som udgangspunktet intet, idet udgifterne dækkes af statskassen. Dette gælder uanset om sagen vindes eller tabes.

Selskaber – stiftelse

Stiftelse herunder rådgivende møde her på kontoret, stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog, referat af generalforsamling, forretningsorden for bestyrelsen, sammenskrevet resumé fra Erhvervsstyrelsen, registrering i offentlige ejerregistre m.v.

kr. 4.000,00 ekskl. moms for et ApS
kr. 5.000,00 ekskl. moms for et A/S.

Ovenstående priser skal tillægges et gebyr på kr. 670,00, som skal betales til Erhvervsstyrelsen, når et selskab stiftes online.

Se mere under Selskabsstiftelse.

Selskaber – ændringer

Online ændring i selskabets forhold, der ikke kræver vedtægtsændring kr. 1.500,00 ekskl. moms.

Online ændring i selskabets forhold, der kræver vedtægtsændring kr. 2.000,00 ekskl. moms.

Ovenstående priser skal tillægges et gebyr på kr. 180,00, som pr. 1. april 2011 skal betales til Erhvervsstyrelsen, når der skal foretages online ændringer i et registreret selskab.

Betalingsbetingelser 

Netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter fra forfaldsdato i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Forudbetaling 

Vores eventuelle udlæg, eksempelvis tinglysnings-, registrerings- eller retsafgifter, omkostninger til syn og skøn, udlæg til lægeattest m.v. kræves som udgangspunkt forudbetalt.

Klientmidler 

Alle klientmidler, der betros WTC advokaterne, forvaltes efter Advokatsamfundets regler.