Ansættelsesret og arbejdsret

Læs artikler her

Den nye ferielovs betydning for direktører

Direktører er som udgangspunkt ikke omfattet af ferieloven, da deres ret til ferie baserer sig på individuelt indgåede aftaler. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan direktørkontrakter er udformet, og…

Læs artikel

Fra selvstændig til lønmodtager

Hvis du som arbejdsgiver har indgået en samarbejdsaftale med en selvstændig erhvervsdrivende om udførelse af et specifikt stykke arbejde, skal du være opmærksom på, hvilke vilkår vedkommende arbejder under. Vilkårene…

Læs artikel

Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)

For medarbejdere, som er omfattet af funktionærloven, gælder særlige regler, når de fritstilles i opsigelsesperioden. I denne artikel kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis medarbejderen får nyt arbejde i fritstillingsperioden.

Få styr på reglerne omkring modregning af anden løn i fritstillingsperioden i denne artikel.

Læs artikel

Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 – hvad betyder det for din virksomhed? Få styr på samtidighedsferie, overgangsordning og indefrysning af feriemidler i denne artikel.

Læs artikel

Kan man opsige en medarbejder under sygdom?

Der er intet i lovgivningen, der forhindrer en arbejdsgiver i at opsige en medarbejder, mens medarbejderen er syg. Ønsker man at opsige en medarbejder alene fordi medarbejderen er syg, er der dog forskellige ting, man skal være opmærksom på.

Læs artikel

Forretningshemmeligheder

Folketinget vedtog den 10. april 2018 ny lov om forretningshemmeligheder. Loven trådte i kraft den 9. juni 2018. Loven regulerer erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder og definerer begrebet ”forretningshemmelighed”. Loven…

Læs artikel

Opsigelse i forbindelse med graviditet

Regelsættet Af ligebehandlingslovens § 9 fremgår det, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på baggrund af, at denne er fraværende på baggrund af graviditet, barsel eller adoption. Af…

Læs artikel

Hold styr på bonussen

Hvis en eller flere af dine medarbejdere er aflønnet i en form, der er resultatafhængig, er det vigtigt at sikre sig, at parametrene for udregningen af bonus er korrekte og…

Læs artikel

Varsling og placering af ferie

Når du som arbejdsgiver skal varsle en medarbejders ferie enten i forbindelse med den normale ferieplanlægning eller i forbindelse med en opsigelsessituation, er det vigtigt at bemærke, at der er…

Læs artikel

Opsigelse af funktionærer

Når du vil opsige en medarbejder, som er omfattet af funktionærloven, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Denne artikel beskriver nogle af de vigtigste. Er opsigelsen…

Læs artikel

Bortvisning for tyveri

Det er en desværre ofte foreliggende problemstilling, at en arbejdsgiver er af den opfattelse, at lønmodtageren stjæler fra arbejdsgiveren, der på dette grundlag bortviser lønmodtageren. Om bortvisningen er berettiget eller…

Læs artikel

Arbejdsgiverens kontrol af medarbejderens mails

Hvornår en arbejdsgiver må kontrollere en medarbejders mails fremsendt eller modtaget via virksomhedens IT-system, er en vanskelig grænse at fastslå. Højesteret har i en principiel konkret sag taget stilling til…

Læs artikel

Opsigelse under sygdom

Misforståelserne omkring en arbejdsgivers mulighed for at opsige en syg medarbejder er udbredte, idet man­ge arbejdsgivere fejlagtigt har den opfattelse, dels at en syg medarbejder ikke kan opsiges under syg­dom,…

Læs artikel

Har du styr på forskelsbehandlingsloven?

Efter forskelsbehandlingsloven må lønmodtagere ikke forskelsbehandles hverken direkte eller indirekte på baggrund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.…

Læs artikel