Den nye ferielov

Gå tilbage

Den nye ferielov

Afspil video

Der er vedtaget en ny ferielov – hvad betyder det for dig?

Folketinget har den 25. januar 2018 vedtaget en ny ferielov. Den træder i kraft den 1. september 2020.

Den nye ferielov rykker bl.a. på ferieåret og indfører som noget nyt såkaldt ”samtidighedsferie”. Den indeholder i det hele taget ændringer, som din virksomhed bør forholde sig til allerede nu for at sikre den mest smidige overgang til de nye ferieregler, herunder de likviditetsudfordringer, som dette måtte afstedkomme.

Gældende optjeningsregler

Den nugældende ferielov bygger på et princip om “forskudt ferie”. Det betyder, at en lønmodtager optjener 2,08 dages ferie pr. måned i kalenderåret fra 1. januar til 31. december (optjeningsåret), men at ferien først kan afholdes fra 1. maj til 30. april året efter (ferieåret). Der kan dermed gå op til 16 måneder fra en lønmodtager bliver ansat, til lønmodtageren har ret til betalt ferie.

Nye optjeningsregler

For samtlige lønmodtagere medfører den nye ferielov, at ferien som udgangspunkt optjenes og afvikles i samme periode. Optjeningsperioden ændres fra at være kalenderåret (januar til december) i den nuværende ordning til at være 1. september til 31. august i den nye ordning. Afholdelsesperioden ændres fra at være fra 1. maj året efter optjeningsåret i den nuværende ordning til at være 1. september i optjeningsåret til og med 31. december året efter (16 måneder).

Omlægningen til samtidighedsferie og den længere ferieafholdelsesperiode giver ubetinget bedre vilkår for lønmodtagerne og tænkes også at give en større fleksibilitet for lønmodtageren end hidtil, om end den nye ferielov generelt fastholder feriemønstret og hidtidige rammer for ferieplacering, -varsling,                    -udstrækning m.v.

Overgangsordning

I det første år med samtidighedsferie vil hovedparten af lønmodtagerne have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt efter den gamle lov, samtidigt med at de vil optjene ferie efter de nye regler. Langt hovedparten af alle lønmodtagere ville derved – uden en overgangsordning – kunne optjene ret til to års betalt ferie, svarende til ti ugers ferie, til afvikling i løbet af det første år.

Da dette ville kunne få store konsekvenser for samfundsøkonomien, udbuddet af arbejdskraft og for arbejdsgivernes likviditet, uanset om ferien skulle afvikles eller helt eller delvist skulle konverteres til udbetaling, har Folketinget vedtaget en overgangsordning.

Ferie opsparet i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2019 – og evt. ferie overført fra tidligere ferieår, som en lønmodtager ikke har afholdt eller fået udbetalt senest den 31. august 2020, og som ikke er varslet til afholdelse i september 2020 – kan overføres til afholdelse efter den nye lov. Denne overgangsordning skal sikre, at lønmodtagere har ferie til afholdelse i f.eks. efterårsferien 2020 og sommeren 2021 efter overgang til den nye ferielov.

Ferie opsparet i perioden fra den 1. september 2019 til 31. august 2020 kan derimod som hovedregel ikke afholdes eller udbetales efter den nye ferielov. Ferie optjent i denne periode bliver indefrosset og udbetales ved lønmodtagerens pensionering.

Indefrosne feriepenge

Under Lønmodtagernes Dyrtidsfond oprettes “Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende feriemidler” (fonden), som får til opgave at forvalte og administrere de feriepenge, som er indefrosset.

Arbejdsgiverne skal indberette opsparet ferie til fonden.

Arbejdsgiverne kan vælge mellem at indbetale feriemidlerne til fonden eller beholde feriemidlerne i virksomheden, indtil de forfalder til betaling ved lønmodtageren pensionering.

Fordelen ved at hensætte dem i eget regnskab vil være, at din virksomhed ikke udsættes for et pludseligt likviditetstab ved at skulle udbetale værdien af 2 års ferie inden for 12 måneder.

Fordelen ved at indbetale feriemidlerne til fonden vil være, at du ikke efterfølgende regnskabsmæssigt skal administrere feriemidlerne frem til medarbejdernes pensionering.

Hvis din virksomhed vælger selv at administrere de indefrosne feriepenge, skal de indefrosne feriepenge årligt reguleres med en indeksering, som fastsættes af fonden.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til den nye ferielov, de nye regler for optjening og afholdelse af ferie, håndtering af overgangsordningen, vilkår for nyansatte/jobskifte, eller de nye krav, som den nye ferielov stiller til ansættelseskontrakterne, er du velkommen til at kontakte WTC advokaterne A/S’ arbejdsretsafdeling.

WTC advokaterne A/S’ arbejdsretsafdeling består af advokaterne, Jan Aarup, Gabriel L. K. Martiny og   Malin Lundø Brun.