Varsling og placering af ferie

Gå tilbage

Varsling og placering af ferie

Når du som arbejdsgiver skal varsle en medarbejders ferie, enten i forbindelse med den normale ferieplanlægning eller i forbindelse med en opsigelsessituation, er det vigtigt at bemærke, at der er en række frister, der skal overholdes.

Efter ferielovens kap. 2 har medarbejderen ret til 5 ugers (25 dages) ferie om året, hvoraf de 3 uger betegnes som hovedferie og de øvrige 2 uger betegnes som restferie. Har medarbejderen optjent mindre end 15 dages ferie, betegnes hele den optjente ferie som hovedferie. Hovedferien skal placeres i perioden 1. maj til 30. september.

Varslingen af hovedferien skal ske med minimum 3 måneders varsel, hvorimod restferie skal varsles med 1 måned, jfr. ferielovens kap. 3.

Det er vigtigt at bemærke, at arbejdsgiveren under hensyntagen til virksomhedens drift og førnævnte varslingsregler kan fastsætte, hvornår ferien skal afholdes. Arbejdsgiveren skal imidlertid i videst muligt omfang prøve at imødekomme medarbejderens ønske om, hvornår ferien skal placeres.

Eksempler ved opsigelse af en medarbejder

Eksempel 1

Opsiges medarbejderen den sidste hverdag i måneden med et varsel på 3 måneder, vil det kun være den endnu ikke afholdte restferie, som kan varsles afholdt i opsigelsesperioden.

Eksempel 2

Opsiges medarbejderen den sidste hverdag i måneden med et varsel på 4 måneder, vil det derimod som udgangspunkt både være den endnu ikke afholdte hovedferie og restferie, som kan varsles afholdt i opsigelsesperioden.

Såfremt du har spørgsmål til de nærmere varslingsregler i forbindelse med ferie, er du meget velkommen til at kontakte advokat Gabriel L.K. Martiny eller advokat Jan Aarup  for en nærmere drøftelse heraf.