Skelforretning: Hvor går skellet mellem din og naboens ejendom?

Skelforretning: Hvor går skellet mellem din og naboens ejendom?

Skelforretning: Hvor går skellet mellem din og naboens ejendom?
Udgivet den 12. jun. 2024

Del artiklen

Er du og din nabo uenige om, hvor skellet mellem jeres ejendomme går, kan du anmode om en skelforretning.

Hvad er en skelforretning?

En skelforretning foretages af en landinspektør, der redegør for det registrerede matrikulære skels placering på baggrund af matrikulære dokumenter og grundige forundersøgelser.

Hvis de faktiske forhold adskiller sig fra det registrerede matrikulære skels placering, vil landinspektøren afgøre, om det ejendomsretlige skel er beliggende anderledes end det registrerede skel som følge af hævd.

Læs også: Udstykning, arealoverførsel og sammenlægninger – hvordan gennemføres matrikulære ændringer?

Hvad er hævd?

Hævd er en juridisk betegnelse for at vinde ret over et areal.

Hævd er kendetegnet ved, at ”den hævdende” uafbrudt gennem en længere periode (normalt 20 år) uretmæssigt har udøvet en ejers rådighed over en anden persons ejendom eller et areal heraf.

Hvis betingelserne for hævd er til stede, kan landinspektøren fastslå, at der er vundet hævd til arealet, og at skellet dermed har flyttet sig.

Hvordan foregår en skelforretning?

På en skelforretning viser landinspektøren, hvor skellet er placeret i henhold til matriklens oplysninger om skellet. Derefter forholder landinspektøren sig til de faktuelle forhold i marken, parternes udtalelser, dokumenter og billeder m.m.

Herefter vurderer landinspektøren, hvorvidt skellets placering skal fastholdes i henhold til matriklens oplysninger, eller om skellet må anses for at være beliggende anderledes som følge af hævd.

Begge parter i sagen, deres eventuelle advokater og fremmødte vidner får lov til at udtale sig.

Hvis det ikke lykkes at indgå forlig om skellets placering, vil landinspektøren fremsætte sin vurdering af det ejendomsretlige skel mellem de 2 ejendomme.

Hvad sker der efter en skelforretning?

Efter skelforretningen sender landinspektøren en redegørelse, hvorefter du har 8 uger til at beslutte, om du vil godkende placeringen af skellet eller ej.

Hvis du og din nabo godkender skellets placering, vil placeringen af skellet være endeligt gældende og blive registreret hos Geodatastyrelsen.

Hvis du eller din nabo ikke godkender skellets placering, skal den uenige part anlægge en retssag med påstand om ændret placering af skellet. Dette skal gøres inden 8 uger fra modtagelsen af landinspektørens redegørelse.

Hvis sagen ender i retten, er det en dommer, der træffer afgørelse om skellets placering. 

Hvad koster en skelforretning?

En skelforretning kræver grundige forundersøgelser og opmålinger og vil derfor ofte være omkostningstung.

Vores erfaring er, at en skelforretning typisk koster mellem kr. 70.000 – 120.000 alene for landinspektøren.

Det er som udgangspunkt den part, der har anmodet om skelforretning, der skal betale omkostningerne.

Der er dog også mulighed for at indbringe spørgsmålet om fordeling af omkostningerne for hegnsynet. Dette skal ske inden 8 uger fra modtagelsen af landinspektørens erklæring og opgørelse over omkostningerne ved skelforretningen.

Ved afgørelse om fordeling af omkostningerne tager hegnsynet bl.a. hensyn til parternes interesse i konstateringen af ejendomsgrænsens rette beliggenhed, herunder baggrunden for og resultatet af skelforretningen.

Når hegnsynet har meddelt deres afgørelse, har begge parter mulighed for at indbringe denne for domstolene. Dette skal ske senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Få rådgivning om skelforretning

En skelforretning indeholder ofte omfattende dokumentation, og det kan være en god idé at få rådgivning i processen.

F.eks. bør det overvejes, om der skal inviteres andre med til skelforretningen, det kan være tidligere ejere eller naboer, som kan bidrage til belysning af skelspørgsmålet. Det kan også være, at dokumenter om brugs- og hegnsforhold de sidste 20 år kan have betydning for skelforholdene.

Vores advokater kan rådgive dig om de juridiske aspekter af en skelforretning, og hvordan du bedst muligt varetager dine interesser i forbindelse med en skelforretning.

Advokaten kan desuden hjælpe dig med at ansøge om retshjælp, da de fleste retshjælpsforsikringer dækker udgifterne til en skelforretning, herunder advokatudgifterne, hvis man er repræsenteret ved en advokat.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk