Omdannelse af IVS’er bliver lettere

Omdannelse af IVS’er bliver lettere

Omdannelse af IVS’er bliver lettere
Udgivet den 14. sep. 2020

Del artiklen

På baggrund af en politisk aftale mellem regeringen og samtlige af Folketingets partier har Erhvervsstyrelsen den 9. september 2020 sendt et udkast til lovforslag i høring. Lovforslaget skal blandt andet lempe de økonomiske krav til omdannelse af iværksætterselskaber til anpartsselskaber – ligesom fristen for omdannelse foreslås udsat med et halvt år til den 15. oktober 2021.

Udfasning af IVS’et – reglerne i dag

Som vi tidligere har omtalt her, vedtog Folketinget den 9. april 2019 at afskaffe og udfase iværksætterselskabet. Således har det siden den 16. april 2019 ikke været muligt at stifte et IVS, ligesom alle IVS’er – som reglerne er i dag – skal være omdannet til ApS’er inden den 15. april 2021.

Som reglerne er i dag, er det en betingelse for omdannelse af et IVS til et ApS, at der indhentes en erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er til stede. En sådan erklæring kan kun undlades, hvis visse betingelser er opfyldt, herunder at IVS’ets seneste reviderede årsregnskab udviser en selskabskapital og reserver på samlet minimum kr. 40.000, og at det centrale ledelsesorgan derudover erklærer, at selskabskapitalen er til stede på tidspunktet for beslutningen af omdannelsen.

Reglerne medfører, at et IVS i forbindelse med en omdannelse til et ApS, foruden forhøjelse af den nominelle selskabskapital, også skal indskyde kontanter eller aktiver til dækning af eventuelle regnskabsmæssige underskud.

Da IVS’er – selv de sunde af dem – i stor udstrækning har mange startomkostninger, kan det således være en dyr øvelse at omdanne sit IVS.

Den foreslåede lempelse

Det fremgår således også af bemærkningerne til lovforslaget, at det har vist sig, at de krav, der stilles til omdannelsen af et IVS til et ApS, er mere byrdefulde og rammer sunde iværksætterselskaber hårdere end ønsket fra politisk side.

Med lovforslaget ønsker man derfor, at de sunde iværksætterselskaber får mulighed for at videreføre deres virksomheder, hvilket også vil være til gavn for samfundet.

I korte træk indebærer lovforslaget, at det fremover skal være muligt at omdanne et IVS til et ApS ved ”blot” at indbetale forskellen mellem IVS’ets registrerede, nominelle selskabskapital og de kr. 40.000, som er det gældende minimumskrav for ApS’er.

Hvis du eksempelvis har indskudt kr. 10.000 ved stiftelsen af dit IVS, så kan dette, som følge af lovforslaget, blive omdannet til et ApS ved indskydelse af de resterende kr. 30.000. Lovforslaget lægger op til, at det ikke længere skal være et krav, at du dækker eventuelle regnskabsmæssige underskud.

Indbetalingen af restkapitalen skal følge de regler og procedurer, der gælder for kapitalforhøjelser. Dette betyder blandt andet, at der ikke længere er krav om indhentelse af revisorerklæring til brug for en omdannelse på kontant basis. Derimod kan den advokat, der anmelder omdannelse i Erhvervsstyrelsens system, også afgive erklæring om, at kapitalen er til stede.

Med lovforslaget er der således håb for, at vejen fra IVS til ApS kan blive betydeligt lettere og mindre byrdefuld end i dag.

Lovforslaget forventes behandlet og vedtaget af Folketinget i november 2020.

Billig omdannelse fra IVS til ApS

WTC tilbyder at bistå med omdannelsen fra IVS til ApS til en fast lav pris på kr. 3.000 + moms.

Har du endnu ikke handlet på udfasningen af IVS, foreslår vi, at du allerede nu kontakter os for en drøftelse af den rette strategi for netop dit selskab.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Casper Vahr Glorvigen

Casper Vahr Glorvigen

Advokat (L) | Partner

Helle Jørgsholm

Helle Jørgsholm

Advokat (L) | Partner

David Slatcher

David Slatcher

Advokat (L) | Partner

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk