Husk at orientere lejerne: Ny lejelov kræver handling ved huslejenævnets afgørelser

Husk at orientere lejerne: Ny lejelov kræver handling ved huslejenævnets afgørelser

<strong>Husk at orientere lejerne: Ny lejelov kræver handling ved huslejenævnets afgørelser</strong>
Udgivet den 14. feb. 2023

Del artiklen

Er du udlejer af boliglejemål, kan du komme ud for, at din lejer indbringer en sag for huslejenævnet. Med den nye lejelov har Huslejenævnene fået udvidet deres kompetencer, og chancen for at blive en del af en huslejenævnssag er blevet større.

Udlejere er– efter den nye lejelov – i visse situationer forpligtet til at orientere samtlige lejere, eller en eventuel beboerrepræsentant om afgørelser fra huslejenævnet. Formålet med orienteringspligten er at sikre, at alle beboere eller lejere i ejendommen bliver informeret, når huslejenævnet træffer en afgørelse. En afgørelse som potentielt kan have betydning for andre lejere i ejendommen.

Orienteringspligten består ikke, når du som udlejer vinder en huslejenævnssag eller en dom.

Kun de endelige afgørelser, hvor lejerne har fået fuld eller delvis medhold, skal informeres til lejerne i ejendommen. Hvis en afgørelse fra Huslejenævnet inden ankefristen på fire uger bliver anket til Boligretten, er nævnets afgørelse ikke endelig. Den endelige afgørelse vil først være når Boligrettens dom foreligger, medmindre Boligrettens dom bliver anket til Landsretten. I så fald vil den endelige afgørelse først foreligge, når Landsrettens dom foreligger.

Hvornår skal du informere?

Som udlejer skal du informere lejerne hurtigst muligt efter ankefristen er udløbet, og senest to uger efter den endelige afgørelse er blevet truffet.

Det er vigtigt at bemærke, at du som udlejer, ikke behøver at informere lejerne, hvis du indgår et forlig med lejer under en sag i Huslejenævnet.

Hvis du som udlejer alene, udlejer én ejerlejlighed, skal lejeren ikke orienteres. Dels fordi der kun skal ske orientering til ejendommen (ejerlejligheden i dette tilfælde) og dels fordi lejer af den pågældende ejerlejlighed, selv er part i sagen, og derfor har fået tilsendt den endelige afgørelse.

Udlejers orientering skal opfylde følgende formkrav:

  • Orienteringen skal udgøre en meddelelse
  • Den skal være skriftlig
  • Den skal indeholde oplysninger om tvistens emne
  • Den skal indeholde oplysninger om afgørelsens resultat
  • Den skal indeholde en kopi af de(n) trufne afgørelse(r)

Hvis orienteringen ikke opfylder de krav, der er nævnt, er den ugyldig. Hvis orienteringen til lejerne er ugyldig eller ikke bliver sendt, risikerer du som udlejer en bøde eller fængsel op til 4 måneder. Seneste praksis tyder på, at bødeniveauet er højt. Retten på Bornholm har for nyligt givet en udlejer en bøde på kr. 250.000 for manglende iagttagelse af underretningspligten.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at du ikke bør sende afgørelser uden at anonymisere dem først (dvs. fjerne alt, der kan afsløre partens identitet). Hvis du glemmer at gøre det, eller ikke gør det grundigt nok, risikerer du en stor bøde fra Datatilsynet.

På grund af de strenge straffebestemmelser anbefaler vi stærkt, at du som udlejer søger rådgivning ved håndtering af dine sager i Huslejenævnet. Det gælder både under og efter behandlingen, og gerne så tidligt som muligt.

Hvis du har spørgsmål om denne artikel eller ønsker vejledning om, eller hjælp til at iagttage orienteringspligten samt håndtering af sager i Huslejenævnet, er du meget velkommen til at kontakte os.

Her kan du læse mere om den nye lejelov

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

René Wøhler

René Wøhler

Advokat (H) | Partner

Morten Ammentorp

Morten Ammentorp

Advokat (H) | Partner

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat (H) | Partner

Anders Eggert Nielsen

Anders Eggert Nielsen

Advokatfuldmægtig

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk