Kan udlejer kræve betaling for vand, el og varme, selvom der ikke står noget om det i lejekontrakten?

Kan udlejer kræve betaling for vand, el og varme, selvom der ikke står noget om det i lejekontrakten?

Kan udlejer kræve betaling for vand, el og varme, selvom der ikke står noget om det i lejekontrakten?
Udgivet den 17. maj. 2024

Del artiklen

Det hænder, at der i en lejekontrakt – enten bevidst eller ved en fejl – ikke er taget stilling til lejerens (aconto)betaling for varme, varmt vand, koldt vand og el. Også selvom parterne har aftalt, at det er udlejeren, der leverer dette til lejemålet.

Spørgsmålet er, om udlejeren kan kræve særskilt betaling hos lejeren efterfølgende? Det kan f.eks. være som følge af et ekstraordinært stort forbrug hos lejeren. Eller om vand, varme og el må anses som inkluderet i huslejen, og udlejeren derfor må acceptere, at lejeren ikke skal betale yderligere?

Som det vil fremgå nedenfor, gælder der forskellige regler vedrørende de enkelte leverancer (hhv. varme, varmt vand, koldt vand, og el). Dermed er der også forskellige muligheder for at kræve betaling hos lejeren.

Læs også artiklen: Skimmelsvamp i lejeboligen – hvad gør du?

Varme og varmt vand

Det følger af lejeloven, at udlejers levering af varme og varmt vand ikke kan indeholdes i huslejen. En undtagelse er dog lejeaftaler om enkelte værelser til beboelse eller visse typer kollegieværelser.

En lejeaftale om, at huslejen er inklusiv varme og varmt vand, er derfor ikke gyldig.

Det betyder imidlertid ikke, at lejeren herefter blot kan gå ud fra, at der ikke skal betales for varme og varmt vand.

Udlejeren kan stadig kræve betaling for varme ud over huslejen, og udlejeren kan derfor udarbejde et forbrugsregnskab og sende det til lejeren, hvor lejeren ikke er godskrevet for betaling af varme, hvorefter lejeren er forpligtet til at betale for sit forbrug.

Dette vil ud fra lejers perspektiv blive oplevet som en de facto huslejestigning.

Desuden kan udlejeren med 6 ugers varsel forlange, at lejeren nu fremover skal betale acontobidrag til dækning af lejerens varmeforbrug.

Bidragene skal i så fald betales med lige store beløb i forbindelse med de almindelige lejebetalinger.

Koldt vand

Efter lejeloven kan udlejeren kræve sine udgifter til vand refunderet af lejeren, og udlejer kan også her kræve månedlige acontobidrag.

Modsat varme og varmt vand er der således ikke noget egentlig forbud mod en aftale om, at koldt vand er inkluderet i huslejen.

Tværtimod gælder det, at koldt vand skal anses for indeholdt i huslejen, hvis der ikke er vandmålere i lejemålet. Udlejer kan derfor ikke i denne situation kræve yderligere betaling hos lejeren.

En eventuel aftale om at koldt vand er inkluderet som forbrug i huslejen, selvom der er individuelle målere i lejemålet, bør derfor fremgå klart og tydeligt af jeres lejekontrakt. Idet udgangspunktet ellers er, at udlejer efterfølgende kan kræve betaling herfor hos lejeren.

El

Som det er tilfældet med koldt vand, kan udlejeren også kræve sine udgifter til el refunderet hos lejeren.

Også her indeholder lejeloven altså ikke noget egentlig forbud mod en aftale om, at el er inkluderet i huslejen.

Hvis udlejer kræver eludgifterne refunderet, følger det udtrykkeligt af lejeloven, at det kun kan ske på baggrund af godkendte – individuelle – elektricitetsmålere.

Hvis der ikke findes individuelle målere i lejemålet, er parterne derfor de facto stillet som om, at el er inkluderet i huslejen.

Et særligt spørgsmål er imidlertid ofte, hvorvidt udlejeren efterfølgende kan kræve sine eludgifter refunderet hos lejeren, selvom det oprindeligt ikke fremgik af lejekontrakten, at der ville blive opkrævet acontobidrag for el, og selvom lejemålet ikke oprindeligt var forsynet med individuelle elektricitetsmålere.

Denne problematik er blevet særlig relevant, efter at elpriserne har været i stærk stigning. Ligesom der har været flere eksempler på lejere, der i denne situation har ”lukrereret” på ”fri” el ved f.eks. at lade det lejede opvarme via fritstående el ovne med meget store udgifter for udlejer til følge.

Når der ikke står noget om betaling af el i jeres lejekontrakt, må det gælde, at udlejer – såfremt der installeres individuel elektricitetsmåler i det lejede – kan gå frem efter reglerne vedrørende varsling og opkrævning af acontobidrag og derved kræve sine udgifter til el refunderet hos lejeren.

Gode råd om forbrug i jeres lejekontrakt

Det bør altid afklares i lejekontrakten, hvordan lejeren skal betale for sit forbrug, såfremt udlejer leverer enten vand, varme eller el.

Felterne under § 3 i typeformular A, 10. udgave, vedrørende netop acontobidrag bør derfor ikke efterlades ”blanke” men udfyldes i videst muligt omfang.

Dermed undgår både lejer og udlejer en potentiel ekstraregning i forhold til det forventede.

Det kan også være en idé, at parterne så vidt muligt aftaler, at lejeren selv afregner direkte med forsyningsselskaberne.

Enhver uenighed mellem parterne skal i første omgang afgøres af Huslejenævnet.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk