fbpx

Ekstraordinære prisstigninger på materialer i byggebranchen

Ekstraordinære prisstigninger på materialer i byggebranchen

Ekstraordinære prisstigninger på materialer i byggebranchen
Udgivet den 8. mar. 2022

Del artiklen

Coronapandemien har haft stor indflydelse på prisen på byggematerialer. Hvem skal bære ansvaret for prisstigningerne på byggemateriel og betale for, at priserne er steget? Indtil videre har prisstigningerne resulteret i, at der er blevet rejst en del krav om godtgørelse fra entreprenørernes side mod bygherrer i sager, hvor entreprenøren har krævet, at den aftalte pris skulle reguleres. Med udgangspunkt i AB-reglerne i AB 18 og ABT 18 vil vi i denne artikel se nærmere på retten til godtgørelse ved ekstraordinære prisstigninger på byggemateriel.

Udgangspunktet er, at en aftalt fast pris ikke ensidigt fra entreprenørens side kan reguleres, uden bygherren accepterer dette. Prisstigninger på byggemateriale er derfor som udgangspunkt en udgift, som entreprenøren selv er nødt til at bære. Hvis de nye AB regelsæt  – AB 18 eller ABT 18 – er vedtaget som aftalegrundlag mellem entreprenør og bygherre, kan entreprenøren have ret til godtgørelse for prisstigningerne.

Reglerne om dette findes i AB 18 § 35, stk. 2-7 og ABT 18 § 33, stk. 2-7.

Hvornår kan entreprenøren kræve godtgørelse ved ekstraordinære prisstigninger?

Det er først og fremmest en betingelse for, at en entreprenør har ret til godtgørelse ved ekstraordinære prisstigninger, at parternes aftale giver entreprenøren denne mulighed. Hvis bygherre og entreprenør har besluttet, at AB 18 eller ABT 18 skal være en del af aftalegrundlaget mellem parterne, kan entreprenøren have mulighed for at få godtgjort ekstraordinære prisstigninger på byggemateriale.

Dette forudsætter dog at en række betingelser i AB 18 og ABT 18 er opfyldt. Betingelserne for godtgørelse findes i AB 18 § 35, stk. 2 – 7 og ABT 18  § 33 stk. 2-7, der gennemgås nedenfor.

Materialerne

De byggematerialer der kan kræves godtgørelse for, er dem, der ”i færdig form eller på sædvanlig måde” indgår i arbejdet. Dette betyder, at entreprenøren kun kan kræve betaling for de udgifter, der reelt er steget og ikke for stigende udgifter til forskellige delmaterialer, hvis ikke den samlede pris for materialer er større end forventet ved aftalens indgåelse. Herudover kan der kræves betaling for udgifter til brændstof, der direkte benyttes til det arbejde, der skal udføres.

Ikke anden regulering

Godtgørelsen må ikke allerede være opnået gennem regulering ved enten statslige indgreb eller ved aftalt indeksregulering. Hvis dette er tilfældet, har entreprenøren ikke krav på godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på byggemateriel.

Tidspunktet for prisstigningen

Prisstigningen skal være sket efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er trådt i kraft. Hvis entreprenøren havde kendskab til prisstigningen på tilbudsdagen, burde han have taget højde herfor i sit tilbud til bygherren og kan derfor ikke få refunderet prisstigningen.

Generel prisstigning og dokumentation

Det er vigtigt at sondre imellem en regulær prisstigning i markedet og en prisstigning, som alene rammer entreprenøren. Der kan kun opnås godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er generelt forekommende i markedet, og ikke kun er rettet mod entreprenøren. Derudover skal entreprenøren kunne dokumentere prisstigningen herunder f.eks. ved at indhente officielt prismateriale. Det er entreprenørens faktiske indkøbspris, der er afgørende for om en prisstigning opfylder definitionen af at være ”ekstraordinær”.

Stigningen skal være ekstraordinær

For at prisstigningen giver entreprenøren ret til godtgørelse, skal der som sagt være tale om en ekstraordinær stigning. En sådan er defineret ved, at godtgørelsesbeløb samlet skal udgøre mindst 0,5 % af entreprisesummen.

Hvordan opgøres godtgørelseskravet?

Den del af en stigning der giver ret til godtgørelse og anses ekstraordinær, er som udgangspunkt kun den del, der overstiger 10 % i forhold til prisen på tilbudsdagen. Prisstigninger anses for normalt forekommende, hvorfor der oveni de 10 % tillægges 0,5 % for hver hel måned, der går mellem tilbudsdagen og indkøbsdagen. Entreprenøren bærer derfor en vis del af risikoen for, at prisen på byggemateriel stiger, og altså helt konkret bærer entreprenøren risikoen for de første 10 % tillagt 0,5 % per måned regnet fra tilbudsdagen. Beløb udover disse procentsatser vil entreprenøren – hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt – kunne kræve godtgørelse for.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk