Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget

Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget

Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Udgivet den 30. jan. 2024

Del artiklen

Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget en lovændring, der pålægger alle arbejdsgivere at implementere et tidsregistreringssystem til registrering af medarbejderes daglige arbejdstid.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2024.

Baggrund for loven

I en dom fra den 14. juni 2019, kendt som Deutsche Bank-sagen, slog EU-Domstolen fast, at alle arbejdsgivere i medlemsstaterne skal have etableret et “objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der muliggør måling af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid.”

Afgørelsen affødte et lovforslag om krav om arbejdstidsregistrering samt tilpasning af de danske arbejdstidsbestemmelser. Lovforslaget er nu endeligt vedtaget.

Læs også: Nyt lovforslag om væsentlige ændringer for arbejdstid.

Krav om registrering af arbejdstid

Arbejdsgivere pålægges pr. 1. juli 2024 at indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt tidsregistreringssystem, der måler den daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder.

Hvordan systemet indrettes, er op til den enkelte arbejdsgiver, så længe systemet opfylder lovens krav om at være objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Det kan således både være et elektronisk system eller fysiske timesedler, så længe systemet lever op til lovkravene.

Det bemærkes, at registreringskravet vedrører den samlede daglige arbejdstid, og det er derfor ikke et krav, at det registreres, hvornår på dagen arbejdet udføres.

Medarbejderen skal have adgang til egne oplysninger i tidsregistreringssystemet under hele ansættelsesforholdet, og arbejdsgiver skal opbevare de registrerede oplysninger i 5 år efter den periode, der anvendes som grundlag for beregning af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Undtagelser til registreringskravet

Loven giver mulighed for at visse medarbejdere, såkaldte “selvtilrettelæggere,” kan undtages fra registreringskravet. Dette gælder for medarbejdere, hvis arbejdstid ikke måles eller fastlægges på forhånd, eller hvis medarbejderen selv kan fastsætte arbejdstiden – f.eks. hvis medarbejderen er ansat i en lederstilling.

Undtagelse til kravet om arbejdstidsregistrering skal foretages på en konkret og individuel vurdering af hver enkelt medarbejders ansættelsesforhold.

Hvad skal du gøre?

Arbejdsgivere, der ikke allerede har et system til måling af den daglige arbejdstid, bør starte implementeringen af et arbejdstidsregistreringssystem nu.

Du bør samtidig udarbejde en politik om arbejdstidsregistrering, der informerer medarbejderne klart og tydeligt om reglerne, hvad der skal registreres og hvordan.

Det er desuden vigtigt, at de nye regler implementeres i jeres GDPR-processer, fortegnelse, dokumenter, mv., så du sikrer overholdelse af GDPR og beskyttelse af de registrerede data.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk