Skilsmisse og bodeling: Alt du skal vide om en bodelingsaftale

Skilsmisse og bodeling: Alt du skal vide om en bodelingsaftale

Skilsmisse og bodeling: Alt du skal vide om en bodelingsaftale
Udgivet den 22. feb. 2023

Del artiklen

Skilsmisse kan være en følelsesmæssig og udfordrende tid. En af de vigtigste ting, du skal håndtere, er opdelingen af jeres fælles ejendele og formue. Bodeling kan have stor indflydelse på dit fremtidige økonomiske liv.

Har I besluttet at blive skilt, skal jeres fælles formue og ejendele fordeles mellem jer. Det gør man ved at udarbejde en bodelingsaftale. En bodelingsaftale er en aftale mellem dig og din tidligere ægtefælle, hvor I beslutter, hvordan jeres fælles ejendele og formue skal fordeles mellem jer. Det kan være en udfordrende proces, især hvis der er uenighed om, hvad der skal ske med bestemte aktiver.

Jeres fælles formue er alt, hvad I hver især ejer og det skal som udgangspunkt deles ligeligt. Har I særeje holdes det ude af delingen. Tager den ene et større aktiv med sig end den anden, skal den anden part modtage differencen.

Det er vigtigt at huske på, at bodeling ikke kun omfatter materielle aktiver som boliger og biler, men også immaterielle aktiver som pensionsordninger og investeringer.

Lav en skriftlig bodelingsaftale

Der er ikke noget form- eller lovkrav om, at en skriftlig bodelingsaftale, eller at du skal anvende advokat til udfærdigelse af en bodelingsaftale. Det kan dog være et problem senere hen, hvis du ikke har udfærdiget en aftale og der opstår tvivl om bodelingen.

Tvivl eller tvist kan være, hvorvidt der overhovedet er ske en bodeling eller om der er sket en skævdeling af jeres fællesbo, der er i strid med reglerne om ægtefælleskifte eller hvis den ene part ikke mener aftalen er blevet overholdt. Hvis ikke der er nedskrevet en aftale, kan det være svært at bevise, hvad der blev aftalt.

Det er derfor altid vores anbefaling, at der udfærdiges en skriftlig aftale.

Hvad skal en bodelingsaftale indeholde?

En bodelingsaftale udfærdiges ved bodeling i forbindelse med separation eller skilsmisse.

Bodelings­aftalen skal indeholde parternes stillingtagen til deling af fællesboet, dvs. fordeling

og værdiansættelse af samtlige ægtefællernes aktiver og gældsforpligtelser.

Datoen for opgørelse af værdien af aktiver og gældsforpligtelser skal fremgå af
bodelingsaftalen. Normalt vælges datoen for tidspunktet for anmodning om separation eller skilsmisse.

Den faste ejendom

Det skal fremgå af bodelingsaftalen, om ejendommen skal sælges eller overtages af én af jer. Hvis du eller din tidligere ægtefælle skal udtage ejendommen, skal overtagelsespris og overtagelsesdag fremgå af aftalen. Bodelingsaftalen skal også indeholde bestemmelser om betaling af løbende udgifter, husleje og rentefradrag. Værdien af restgælden skal anføres i aftalen. Der skal aftales en frist for tinglysning af ejendomsoverdragelsen i bodelingsaftalen.

Det skal ligeledes fremgå om eventuel gældsovertagelse og den sælgende parts frigørelse af gælden i huset.

Ved skilsmisse og separation bliver der ofte udfærdiget en overdragelsesaftale i forbindelse med den tinglysningsmæssige overdragelse af ejendommen. I en overdragelsesaftale kan der tages stilling til, hvornår den fulde risiko for skader på ejendommen overgår.

Biler

Bodelingsaftalen skal indeholde en bestemmelse om, hvorvidt jeres bil(er) skal sælges eller udtages af én af jer. Hvis bilen skal udtages, skal værdien anføres i bodelingsaftalen. Det skal også fremgå af bodelingsaftalen, hvad der skal ske med en eventuel restgæld i bilen. I bodelingsaftalen skal overtagelsesdagen fastsættes, så der ikke er tvivl om, hvem der skal betale for udgifter og eventuelle skader på bilen.

Indbo

Jeres aftale om deling af indbo skal også fremgå af bodelingsaftalen. Som regel skriver man blot, at indboet deles i mindelighed eller på anden tilsvarende måde. Hvis indboet er meget værdifuldt, bør I have en fordelingsliste, der integreres i bodelingsaftalen. Enkelte værdifulde indboeffekter kan nævnes specifikt i bodelingsaftalen. Hvis den ene af jer udtager indbo med en større værdi end den anden part, og der aftales en kompensation, skal et eventuelt kompensationsbeløb anføres i bodelingsaftalen.

Pension

Det skal fremgå af aftalen, hvilke pensionsordninger der indgår i bodelingen, og hvilke pensionsordninger I hver især beholder uden deling. Det bør også fremgå, om én af parterne kompenseres i henhold til reglerne om pensionskompensation (fællesskabskompensation eller rimelighedskompensation). 

Læs også: Deling af pension ved skilsmisse

Skat

I forbindelse med skilsmisse er der også en række skattemæssige forhold, som I bør tage stilling til. I jeres bodelingsaftale skal det fremgå, hvad I har aftalt med hensyn til overskydende skat/restskat samt avanceskatter.

Boslod

Hvis den ene af jer udtager større værdier end den anden, skal der betales et kontantbeløb (boslod) i forbindelse med delingen af fællesboet. Beløbet, betalingsfristen og forrentning bør fremgå af bodelingsaf­talen.

Tvangsfuldbyrdelse

Enhver bodelingsaftale, som skal kunne håndhæves over for den anden part, skal indeholde en bestemmelse, der sikrer dette. En bodelingsaftale kan kun håndhæves, hvis bodelingsaftalen er formuleret tilstrækkeligt præcist. Mange bodelingsaftaler er for upræcise og kan ikke håndhæves og er således reelt uden værdi for parterne.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk