Deling af pension ved skilsmisse

Gå tilbage

Deling af pension ved skilsmisse

Rimelige pensionsordninger

Efter lov om ægtefællers økonomiske forhold, § 34, indgår ”rimelige” pensionsrettigheder ikke i bodelingen ved separation eller skilsmisse.

Dette er ensbetydende med, at hver af ægtefællerne ved en bodeling udtager sin egen pensionsordning uden at kompensere den anden herfor. Forudsætningen herfor er, at pensionen er ”rimelig”. Rimelige pensionsordninger er som udgangspunktet de sædvanlige arbejdsmarkedspensionsordninger, eller hvad der svarer hertil.

Er der indbetalt større beløb til ens pensionsordning, betragtes det overskydende beløb ikke som rimeligt, og dette beløb indgår således i bodelingen ved skilsmisse eller separation.

Kompensationsmulighed

For at råde bod på mulige urimeligheder ved, at pensionsordningerne som udgangspunkt holdes uden for bodelingen, findes i lovens §§ 44 og 45 kompensationsbestemmelser, der muliggør, at den ene af parterne i nogen udstrækning kan modtage kompensation fra den anden part i forbindelse med, at hver part udtager sine egne pensionsordninger.

Fællesskabskompensation

Efter lovens § 44 er der mulighed for ”fællesskabskompensation”, såfremt den ene part har en mindre pensionsordning end, hvad der svarer til en rimelig pensionsordning for den pågældende, og dette skyldes, at man har arbejdet mindre tid end fuld tid eller afholdt orlov af hensyn til familien eller den anden ægtefælle. Muligheden for fællesskabskompensation vil typisk være relevant at overveje for kvinder, der har afholdt barselsorlov, forældreorlov eller arbejdet på nedsat arbejdstid af hensyn til familien (børnene).

Fællesskabskompensation forudsætter dog, at der ikke er tale om bagateller. Såfremt pensionstabet er mindre end, hvad der svarer til 2 års pensionsindbetalinger, betragtes dette som udgangspunkt som en bagatel. I den givne situation vil der derfor som udgangspunkt ikke være mulighed for at modtage fællesskabskompensation.

Rimelighedskompensation

Efter lovens § 45 kan en ægtefælle få såkaldt ”rimelighedskompensation” for at sikre, at den ene ægtefælle ”ikke stilles urimeligt i pensionsmæssig henseende”.

Betingelserne for eventuelt at modtage rimelighedskompensation er, at ægteskabet har været af længere varighed, og at der er stor forskel i værdierne af ægtefællernes pensionsrettigheder.

Udgangspunktet er, at ægteskabet skal have en varighed på mindst 15 år, før ægteskabet i lovens forstand er af længere varighed. Forudgående ægteskabslignende samliv med økonomisk fællesskab regnes dog med, når det skal vurderes, om dette krav er opfyldt.

Der skal endvidere være stor forskel i værdierne af ægtefællernes pensioner, før rimelighedskompensation kan komme på tale. Efter lovforarbejderne forudsættes det, at forskellen i de årlige løbende udbetalinger skal overstige 50.000 kr.

Ved vurderingen af, om den ene part skal betale rimelighedskompensation, tillægges det endvidere vægt, om den pågældende eksempelvis har modtaget et stort beløb i forbindelse med bodelingen.

Generelt

Såfremt en ægtefælle er berettiget til kompensation efter de nævnte regler, fastsættes en sådan kompensation typisk til et skønnet afrundet beløb.

De ovenfor nævnte regler fandtes tidligere i retsvirkningslovens §§ 16b, 16d og 16e.

Yderligere information

Du er altid velkommen til at kontakte WTC advokaterne A/S’ familieretsafdeling, hvis du har spørgsmål til artiklen eller har behov for hjælp i forbindelse med en bodeling.

Denne artikel er skrevet advokat Jan Aarup, der gennem mange år har været ekstern lektor i familie-/arveret på Københavns Universitet.

Jan Aarup indgår sammen med advokaterne Ditte Kjeldgaard, Nete Dahl-Sørensen og Lone Mørch i WTC advokaterne A/S’ familieretsafdeling.

Relaterede artikler

Medarbejdere med dette speciale

Advokat (L)

lm@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 49

Advokat

dk@wtc.dk
T +45 48 22 00 40
D +45 49 25 02 66

Advokat og partner (H)

M  ja@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 60

Advokat (L)

nds@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 57