Nye krav om registrering af en virksomheds reelle ejere

Gå tilbage

Nye krav om registrering af en virksomheds reelle ejere

Indledning

Som noget nyt skal virksomheder registrere oplysninger om virksomhedernes reelle ejere i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Den danske lov er trådt i kraft den 23. maj 2017. Virksomhederne har frist til den 1. december 2017 til at få gennemført registrering af de reelle ejere.

Argumentet for at indføre disse regler har været, at mest mulig gennemsigtighed om blandt andet ejerforhold vil kunne medvirke til at forhindre hvidvask og terrorfinansiering.

Disse nye regler supplerer eksisterende regler om registrering af legale ejere, som både kan være fysiske personer såvel som juridiske personer (virksomheder), der direkte ejer 5 % eller mere af kapital eller stemmerettigheder i en virksomhed.

Det er virksomhedens ansvar at identificere sine reelle ejere og registrere oplysninger herom i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Virksomheden skal opbevare dokumentation for indhentelse af oplysninger om reelle ejere i 5 år efter hvert forsøg på at identificere reelle ejere samt 5 år efter virksomhedens ophør.

De forpligtede virksomheder skal efter anmodning stille oplysninger om deres reelle ejere samt deres forsøg på at identificere de reelle ejere til rådighed for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet (SØIK) og andre offentlige myndigheder.

Hvilke virksomheder er forpligtet til at registre reelle ejere?

Udsnit af virksomheder, som skal registrere reelle ejere:

 • kapitalselskaber (ApS og A/S)
 • iværksætterselskaber (IVS)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • kommanditselskaber (K/S)
 • Interessentselskaber (I/S)
 • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Kapitalforeninger
 • Investeringsforeninger
 • Foreninger

Udsnit af virksomheder, som ikke skal registrere reelle ejere:

 • Børsnoterede virksomheder
 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Fillialer

Hvem er den reelle ejer?

Det er ikke alle ejere af en virksomhed, der vil skulle registreres som reelle ejere. Virksomheden er forpligtet til at foretage en konkret vurdering af, hvilke ejere, som opfylder definitionen for at være reel ejer.

En reel ejer er den eller de fysiske personer, som i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En reel ejer er altid en fysisk person. Ved opgørelse af reelt ejerskab skal der ses igennem eventuelle juridiske personer, således at de fysiske personer, som ultimativt kontrollerer virksomheden, registreres som reelle ejere.

Der er ikke en fast grænse for, hvor stor en andel af stemmer og kapital en person skal være i besiddelse af for at være reel ejer og for dermed at skulle registreres som reel ejer. Det antages dog, at det reelle ejerskab opstår, når en fysisk person direkte eller indirekte ejer eller kontrollere mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed.

Det antages at en person kan blive anset for at være reel ejer ved en besiddelse på eksempelvis 15 % af ejerandelene, hvis den pågældende person tillige herudover kan udøve kontrol af virksomheden ved at være tillagt vetorettigheder eller ret til udpegning af ledelsesmedlemmer m.v.

Det er virksomhedens ansvar at foretage de fornødne undersøgelser for at kunne identificere de reelle ejere, og for at kunne foretage vurderingen vil virksomheden ofte skulle gennemgå og vurdere vedtægter, ejeraftaler og pantsætningsaftaler. Generelt vil virksomheden være nødt til at udarbejde en optegnelse over ejerstrukturen (ejerkæden) i virksomheden og koncernen, hvis der indgår flere virksomheder.

Virksomheden er forpligtet til løbende at sikre, at de registrerede oplysninger om reelle ejere er korrekte. Som minimum skal virksomheden i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger kontrollere, at oplysningerne er opdateret.

Oplysninger om den reelle ejer skal bestå af navn, fødselsmåned og-år, statsborgerskab og bopælsland samt beskrivelse af art og omfang af den reelle ejers rettigheder. Er den reelle ejer dansk, bør virksomheden tillige tilvejebringe cpr.nr. eller anden entydig dokumentation for den pågældende fysiske person.

Hvis der ikke er nogen reel ejer

Hvis en virksomhed eksempelvis er ejet af 10 ejere med lige stemmeret m.v., så er der ikke i lovens forstand nogen reel ejer. I denne situation skal virksomhedens daglige ledelse (direktion) registreres som reel ejer.

Hvis virksomheden efter at have gennemført fornødne undersøgelser må konstatere, at det ikke er muligt at identificere reelle ejere, skal virksomhedens daglige ledelse (direktion) registreres som reel ejer.

Virksomheden skal sørge for at registrere og dokumentere de undersøgelser m.v., som virksomheden har udført for at identificere de reelle ejere.

Hvad er konsekvenserne ved ikke at registrere virksomhedens reelle ejere

På nuværende tidspunkt kan virksomheden alene straffes med bøde, hvis virksomheden ikke registrerer den eller de reelle ejere.

Det bemærkes, at manglende overholdelse af reglerne om registrering af legale ejere kan føre til selskabets tvangsopløsning.

Bemærkninger fra WTC advokaterne A/S

For en del virksomheder vil merarbejdet forårsaget af reglerne være beskeden, da den reelle ejerkreds er virksomheden bekendt.

For de virksomheder, hvor ejerkredsen er fordelt på flere koncerner eller med flere forskellige bagvedliggende ejeraftaler og låneaftaler (pantsætningsaftaler m.v.) vil arbejdet kunne blive ganske omfattende og tidskrævende, idet den samlede vurdering ikke kun kan tage udgangspunkt i ejerbog og andre offentlige kilder, men kræver særskilt og konkret vurdering.

I forbindelse med virksomhedernes arbejde med identifikation af de reelle ejere er det vigtigt, at virksomheden sikrer løbende dokumentation for det udførte arbejde og dokumentation for de løbende overvejelser og vurderinger, som vil kunne fremlægges offentlige myndigheder på forespørgsel.

Spørgsmål

Har du og din virksomhed brug for hjælp til forståelse af reglerne eller konkret rådgivning, er du velkommen til at kontakte advokat David Slatcher eller advokat Helle Jørgsholm.