COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet

COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet

COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
Udgivet den 20. nov. 2020

Del artiklen

Folketinget har netop vedtaget en ny lov, som giver arbejdsgivere mulighed for at pålægge deres medarbejdere at blive testet for COVID-19 og blive oplyst om resultatet af testen.

Som bekendt står Danmark, og resten af verden, fortsat i en krise som følge af COVID-19-pandemien, og et stigende smittetryk nødvendiggør tiltag, som kan inddæmme og afbøde de alvorlige konsekvenser af spredningen af COVID-19.

Formålet med loven har været at understøtte indsatsen for at begrænse udbredelsen såvel som konsekvenserne af COVID-19 mest muligt og holde aktiviteten i samfundet så højt som muligt.

Hvornår kan arbejdsgiver pålægge en medarbejder at blive testet?

En arbejdsgiver kan alene pålægge en medarbejder at blive testet for COVID-19, hvis

  1. det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller
  2. der forelægger væsentlige driftsmæssige hensyn i relation til den pågældende virksomhed.

Saglighedskriteriet skal ses som udtryk for, at sundhedsmyndigheders og andre myndigheders regler, retningslinjer, anbefalinger og vejledninger vedrørende COVID-19 skal lægges til grund for et eventuelt pålæg om test.

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at det er arbejdsgiveren, som har ansvaret for, at arbejdsmiljøreglerne overholdes, og at medarbejderne har et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Dette indbefatter, at ansatte i videst muligt omfang skal skærmes mod smitte med COVID-19.

Hvis du pålægger en medarbejder en test, på baggrund af relevante myndigheders gældende regler eller anbefalinger, vil du som arbejdsgiver kunne gå ud fra, at saglighedskravet er opfyldt.

Vær opmærksom på, at myndigheders regler og anbefalinger løbende justeres i takt med udviklingen i smittesituationen. Derfor er det ikke muligt præcis at angive, hvornår du som arbejdsgiver kan give dine medarbejdere pålæg om test for at begrænse smittespredning.

Test ikke nødvendigt for alle medarbejdere

Selvom der er smitteudbrud på en virksomhed, er det ikke nødvendigvis alle medarbejdere, der behøver at blive testet. Der kan eksempelvis være en situation, hvor smitteudbruddet er begrænset til en bestemt afdeling eller produktionsenhed, og der er dermed ikke grund til at pålægge øvrige ansatte en test for at begrænse smittespredningen. Kun ansatte som har været i tæt kontakt med en smittet person eller dyr på sit arbejde, kan pålægges at blive testet.

Hvordan skal testen gennemføres – og hvem skal afholde eventuelle udgifter hertil?

I henhold til ledelsesretten skal et pålæg om test tjene et konkret formål, være proportionelt, og må ikke være til unødig ulempe for den ansatte.

Derfor skal en test, som er pålagt af arbejdsgiver, så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre testen i medarbejderens sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på at blive testet.

Endvidere skal medarbejderen have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test.

Kan en medarbejder afvise at lade sig teste for COVID-19?

Det fremgår af den nye lov, at en medarbejder, der ikke efterkommer et pålæg om test i overensstemmelse med reglerne, vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner. F.eks. påtale, advarsel, hjemsendelse i en periode uden løn eller opsigelse. Disse sanktioner kan dog kun tages i anvendelse, hvis medarbejderen er blevet skriftligt informeret om sanktionsmulighederne i forbindelse med pålægget.

Også medarbejdere der ikke oplyser arbejdsgiveren om tidspunktet for testning og resultatet af testen, kan mødes med ansættelsesretlige konsekvenser.

Det vil i sidste ende være op til en domstol at afgøre, i hvilket omfang en opsigelse af en medarbejder, der har afvist et pålæg fra arbejdsgiveren, er saglig i henhold til de regler, der gælder for ansættelsesforholdet.

Hvis en medarbejder bliver pålagt at lade sig teste, uden at betingelserne i loven har været opfyldt, vil medarbejderen kunne tilkendes en godtgørelse.

Behandling af helbredsoplysninger

Arbejdsgiverens nye mulighed for at kunne pålægge medarbejdere at lade sig teste for COVID-19, og modtage testresultatet, betyder, at der vil ske en behandling af helbredsoplysninger, som er følsomme personoplysninger i henhold til GDPR.

Opbevaring af følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, er reguleret af databeskyttelses-forordningen og databeskyttelsesloven.

Det betyder, at du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, at dine medarbejdere bliver informeret, hvis du registrerer oplysninger om deres testresultater. Dette kan du f.eks. gøre ved at opdatere de eksisterende politikker om behandling personoplysninger for medarbejderne eller ved at udarbejde en særskilt politik til dette formål. Her skal du bl.a. angive, hvilken hjemmel du benytter til behandling af personoplysningerne.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at loven alene giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19. Loven giver således ikke mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for andre sygdomme eller antistoffer for COVID-19.

Du skal desuden sikre, at personoplysningerne ikke opbevares i længere tid end nødvendigt. Derfor bør den dataansvarlige fastsætte slettefrister for oplysningerne om medarbejderes COVID-19 test. Behovet for at opbevare oplysninger om medarbejderes test og testresultater vil bero på en konkret vurdering, du som arbejdsgiver må foretage. Derudover bør der træffes foranstaltninger, der sikrer at personoplysninger, som er urigtige, berigtiges eller slettes.

Den dataansvarlige bør desuden behandle personoplysningerne på en måde, der garanterer tilstrækkelig sikkerhed og fortrolighed herunder for at hindre uautoriseret adgang til personoplysningerne. Arbejdsgiver bør derfor ikke dele oplysningerne med andre ansatte, disses tillidsvalgte eller andre arbejdsgivere, medmindre der er en nødvendig og saglig grund hertil.

Loven ophæves den 1. juli 2021, medmindre Folketinget forinden måtte have besluttet at forlænge reglernes gyldighedsperiode.

Har du spørgsmål til den nye lov, er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Gabriel L. K. Martiny

Gabriel L. K. Martiny

Advokat og partner (H)

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Jan Aarup

Jan Aarup

Advokat og partner (H)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk