Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
Udgivet den 27. jun. 2022

Del artiklen

Når en virksomhed helt eller delvist overdrages, er der en række særlige regler, som både erhverver, overdrager og medarbejder skal være opmærksomme på.

Medarbejderens rettigheder og forpligtelser

Medarbejderen vil efter overdragelsen have de samme rettigheder, herunder anciennitet og forpligtelser som før overdragelsen. Eventuelle krav skal derfor rettes mod erhverver og ikke mod overdrager.

Køber indtræder kun i de ansættelsesforhold, som bestod på overtagelsestidspunktet. Køber overtager derimod ikke medarbejdere, som er opsagt og fratræder inden overdragelsen. Dette gælder også medarbejdere, som er fritstillet med virkning inden overdragelsen.

Det er ikke sagligt at opsige medarbejderen på grund af overdragelsen af virksomheden. Medarbejderen vil i denne situation ofte være berettiget til en godtgørelse.

Erhverver har kun forpligtelser for de medarbejdere, som er ansat på overtagelsestidspunktet og ikke dem, som er opsagt og fratræder inden overdragelsen. Dette gælder også for de medarbejdere, som er fritstillet med virkning inden overdragelsen.

Det er ikke en saglig grund at opsige medarbejdere på grund af en overdragelse af en virksomhed. Medarbejderen vil i denne situation ofte være berettiget til en godtgørelse.

Erhververs og overdragers interne forhold

Udgangspunktet er, at erhverver overtager alle eksisterende forpligtelser og rettigheder overfor medarbejdere, som er ansat på overtagelsestidspunktet, og at overdrageren samtidig frigøres disse.

Eksisterende forpligtelser og rettigheder der kan følge medarbejderne:

1) Kollektiv overenskomst og aftale
2) Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed
3) Individuel aftale om løn- og arbejdsforhold

Erhverver hæfter imidlertid ikke for tilbageholdt A-skat, som overdrager ikke har indbetalt, og hvor overdrager alene har udbetalt nettolønnen til medarbejderen.

Det interne forhold mellem erhverver og overdrager vil ofte blive reguleret af en overdragelsesaftale. Overdrageren vil sædvanligvis hæfte over for erhverver for de forpligtelser, der er opstået forud for overtagelsesdagen, og erhverver for de forpligtelser, som ligger efter overtagelsesdagen. Parterne vil i den forbindelse almindeligvis udarbejde en refusionsopgørelse.

Udgangspunktet er, at køber indtræder i alle eksisterende forpligtelser og rettigheder overfor medarbejderne, og at sælger frigøres herfor.

Køber hæfter imidlertid ikke for tilbageholdt A-skat, som sælger ikke har indbetalt, og hvor sælger alene har udbetalt nettolønnen til medarbejderen.

Det interne forhold mellem køber og sælger vil ofte blive reguleret af en overdragelsesaftale. Sælger vil sædvanligvis hæfte over for køber for de forpligtelser, der er opstået forud for overtagelsesdagen, og køber for de forpligtelser, som ligger efter overtagelsesdagen. Parterne vil i den forbindelse almindeligvis udarbejde en refusionsopgørelse.

Se også denne Spotcast med advokat og partner Gabriel L. K. Martiny:

Informations- og forhandlingsret

Det er et krav, at medarbejderne, i både overdragers og erhververs virksomheder i rimelig tid før overtagelsen, oplyses om datoen for og årsagen til overdragelsen samt hvilke konsekvenser overdragelsen har for medarbejderne.

Overdrageren og erhververen skal derudover i rimelig tid forinden overdragelsen indlede forhandlinger med de medarbejdere, hvor der påtænkes ændringer i ansættelsesvilkårene. Det er imidlertid ikke et krav, at forhandlingerne resulterer i et bestemt resultat.

Dokumenter der skal udfærdiges

Udover en overdragelsesaftale skal der udfærdiges et tillæg til medarbejderens ansættelseskontrakt, hvoraf det fremgår, hvem der er den nye arbejdsgiver, såfremt virksomheden fortsætter under et nyt navn og/eller cvr.nr.

For de medarbejdere, hvor der sker en ændring i ansættelsesvilkårene (løn, arbejdssted, arbejdstid, titel m.v.), skal der ske en varsling af ændringerne, hvis de er væsentlige, og hvis medarbejderen ikke frivilligt vil tiltræde ændringerne. Der skal i den forbindelse udfærdiges et varslingsbrev samt et tillæg til ansættelseskontrakten, der beskriver de nye vilkår.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk