Lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse

Gå tilbage

Lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse

Når en virksomhed og dennes medarbejdere helt eller delvist overdrages, er der en række særlige regler, som både køber, sælger og medarbejder skal være opmærksomme på. Denne artikel beskriver nogle af de vigtigste forhold.

Medarbejderens rettigheder og forpligtelser

Medarbejderen vil efter overdragelsen have de samme rettigheder, herunder anciennitet, og forpligtelser som før overdragelsen. Eventuelle krav skal derfor rettes mod køber og ikke mod sælger.

Køber indtræder kun i de ansættelsesforhold, som bestod på overtagelsestidspunktet. Køber overtager derimod ikke medarbejdere, som er opsagt og fratræder inden overdragelsen. Dette gælder også medarbejdere, som er fritstillet med virkning inden overdragelsen.

Det er ikke sagligt at opsige medarbejderen på grund af overdragelsen af virksomheden. Medarbejderen vil i denne situation ofte være berettiget til en godtgørelse.

Købers og sælgers interne forhold

Udgangspunktet er, at køber indtræder i alle eksisterende forpligtelser og rettigheder overfor medarbejderne, og at sælger frigøres herfor.

Køber hæfter imidlertid ikke for tilbageholdt A-skat, som sælger ikke har indbetalt, og hvor sælger alene har udbetalt nettolønnen til medarbejderen.

Det interne forhold mellem køber og sælger vil ofte blive reguleret af en overdragelsesaftale. Sælger vil sædvanligvis hæfte over for køber for de forpligtelser, der er opstået forud for overtagelsesdagen, og køber for de forpligtelser, som ligger efter overtagelsesdagen. Parterne vil i den forbindelse almindeligvis udarbejde en refusionsopgørelse.

Informations- og forhandlingsret

Det er et krav, at medarbejderne i sælgers og købers virksomheder i rimelig tid før overtagelsen oplyses om datoen for og årsagen til overdragelsen samt hvilke følger overdragelsen har for medarbejderne.

Sælger og køber skal derudover i rimelig tid forinden overdragelsen indlede forhandlinger med de af virksomhedernes medarbejdere, hvor der påtænktes ændringer af ansættelsesvilkårene. Det er imidlertid ikke et krav, at forhandlingerne resulterer i et bestemt resultat.

Dokumenter der skal udfærdiges

Udover en overdragelsesaftale skal der udfærdiges et tillæg til medarbejderens ansættelseskontrakt, hvoraf fremgår, hvem der er den nye arbejdsgiver, såfremt virksomheden fortsætter under et nyt navn og/eller cvr.nr.

For de medarbejdere, hvor der sker en ændring i ansættelsesvilkårene (løn, arbejdssted, arbejdstid, titel m.v.), skal der ske en varsling af ændringerne, hvis de er væsentlige, og hvis medarbejderen ikke frivilligt vil tiltræde ændringerne. Der skal i den forbindelse udfærdiges et varslingsbrev samt et tillæg til ansættelseskontrakten, der beskriver de nye vilkår.

Spørgsmål

Såfremt du har spørgsmål til personalejura, herunder lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse, er du meget velkommen til at kontakte advokat Gabriel L. K. Martiny, glm@wtc.dk, 48 22 00 13 eller advokat Jan Aarup for en nærmere drøftelse heraf.