Konkurskarantæne til tidligere ledelsesmedlemmer

Konkurskarantæne til tidligere ledelsesmedlemmer

Konkurskarantæne til tidligere ledelsesmedlemmer
Udgivet den 23. maj. 2023

Del artiklen

Konkurskarantæne er en alvorlig konsekvens af at have udvist groft uforsvarlig forretningsførelse som medlem af ledelsen i en virksomhed. Men hvad indebærer det helt konkret?

Hvad betyder konkurskarantæne, og hvor længe varer den?

Konkurskarantæne er et retligt begreb, der beskriver den situation, hvor en person af retten bliver pålagt forbud mod at deltage i ledelsen af et selskab med begrænset hæftelse herunder et ApS og et A/S. Konkurskarantæne pålægges kun i tilfælde af det, der i konkursloven betegnes som ’groft uforsvarlig forretningsførelse’. Det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Typiske eksempler kan være, hvis ledelsen har begået svig, undladt eller kun mangelfuldt har indberettet og indbetalt moms og skat, forfordelt selskabets kreditorer. F.eks. ved at lade Skattestyrelsen fungere som kassekredit, misbrugt virksomhedens midler, eller i øvrigt handlet i strid med selskabets eller kreditorernes interesser.

Konkurskarantæne pålægges normalt for en periode på 3 år, men kan i særlige tilfælde pålægges for en kortere periode – typisk 2 år. Det er dog ikke altid muligt at få karantæneperioden nedsat, og det afhænger af de konkrete omstændigheder i sagen.

Hvem kan pålægges konkurskarantæne?

Konkurskarantæne kan pålægges fysiske personer, som har været medlem af ledelsen i en virksomhed, der er gået konkurs. Der er tale om en konkret vurdering, hvorfor personer, der ikke har været registreret som ledelsesmedlemmer hos Erhvervsstyrelsen, men som reelt har ageret ledelse, også kan pålægges konkurskarantæne. Derudover er det ikke en forudsætning, at den konkursramte virksomhed var drevet som et selskab med begrænset hæftelse, idet også ”ledelsen” i en enkeltmandsvirksomhed eller anden virksomhed med personligt hæftelse kan pålægges konkurskarantæne.

Hvem kan føre sag om konkurskarantæne?

Det er kun kurator i den konkursramte virksomhed, som den pågældende person har fungeret som ledelsesmedlem i forud for konkursen, der har beføjelse til at indstille til skifteretten, at der er grundlag for at igangsætte en sag om konkurskarantæne. Det er således en del af kurators arbejde ved enhver konkursbehandling at undersøge og vurdere, om der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne mod en eller flere personer.

Når skifteretten på kurators anmodning har besluttet at indlede en sådan sag, vil kurator retsforfølge det pågældende tidligere ledelsesmedlem ved en almindelig civil retssag.

Konsekvenser af konkurskarantæne

En person der er pålagt konkurskarantæne, kan fra afsigelsen af kendelsen, og i hele konkursperioden, ikke være registreret eller fungere som ledelse i selskaber med begrænset hæftelse.

Endvidere vil personen ikke kunne registrere en virksomhed med personlig hæftelse for moms, uden samtidig at stille sikkerhed over for Skattestyrelsen for den forventede fremtidige momsforpligtelse.

En konkurskarantænedømt person vil derudover blive pålagt personlig hæftelse for sagsomkostningerne ved konkurskarantænesagen herunder sagsomkostninger til kurator.

Overtrædelse af en konkurskarantæne hvorved en karantænepålagt person deltager i ledelsen af et selskab, kan medføre en ny karantæne samt en forpligtelse til personlig hæftelse for gælden i det ”nye” selskab/konkursbo. Derudover kan overtrædelse medføre en udvidelse af karantænen til også at omfatte al erhvervsvirksomhed med personlig hæftelse.

Registrering i konkurskarantæneregistret

Personer pålagt karantæne registreres i et register, som kun domstolene og Erhvervsstyrelsen har adgang til. Skifteretten kan dog videregive oplysninger fra registret til kuratorer i andre konkursboer, når det anses for nødvendigt.

Hvad gør du, hvis der indledes sag om konkurskarantæne mod dig?

Som det fremgår ovenfor, er det vigtigt for dine fremtidige muligheder for at drive virksomhed eller fungere som ledelsesmedlem i erhvervsvirksomheder, at du tilsikrer en forsvarlig forretningsførelse i de virksomheder, du er en del af.

Hvis der bliver indledt sag om konkurskarantæne mod dig, er det vigtigt at søge professionel rådgivning herunder i relation til muligheden for at få beskikket en advokat til at varetage dine interesser i konkurskarantænesagen.

Vi har stor erfaring med behandling af konkurskarantænesager både som kurator og som advokat for tidligere ledelsesmedlemmer.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk