Har du styr på forskelsbehandlingsloven?

Har du styr på forskelsbehandlingsloven?

Har du styr på forskelsbehandlingsloven?
Udgivet den 17. okt. 2017

Del artiklen

Efter forskelsbehandlingsloven må lønmodtagere ikke forskelsbehandles hverken direkte eller indirekte på baggrund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Såfremt der foretages forskelsbehandling af nævnte årsager, kan den lønmodtager, der er blevet krænket, tilkendes en godtgørelse.

Hovedparten af sagerne vedrørende overtrædelse af forskelsloven relaterer sig til alder og handicap, men der ses også sager inden for de øvrige områder.

Eksempel

Illustrativt for problematikken er en sag afgjort af Vestre Landsret i juli 2016.

I den givne sag var arbejdsgiveren en fagforening. I 2012 udtrykte den pågældende medarbejder under en MUS-samtale, at hun havde planer om at gå på efterløn 3 år senere som 62-årig.

På den baggrund ansatte arbejdsgiveren ekstraordinært en voksenelev, der skulle overtage den pågældende medarbejders arbejde, når hun forventeligt 3 år senere gik på efterløn.

I løbet af 2014 fandt medarbejderen ud af, at hun alligevel ikke ønskede at gå på efterløn som 62-årig. Der var herefter en medarbejder i overskud i den pågældende fagforening, idet vokseneleven i mellemtiden var blevet færdiguddannet.

Arbejdsgiveren var på den baggrund nødsaget til at afskedige den ene af medarbejderne. Arbejdsgiveren opsagde den medarbejder, der oprindeligt havde påtænkt at gå på efterløn som 62-årig. Baggrunden herfor var, dels at den nu uddannede voksenelev havde bredere kvalifikationer, dels at lønudgiften med nævnte voksenelev var mindre end udgiften til den afskedigede 61-årige.

Vestre Landsret kom i afgørelsen frem til, at arbejdsgiveren (fagforeningen) ikke havde løftet bevisbyrden for, at alderen på den 61-årige ikke indgik i grundlaget for beslutningen om opsigelse. Vestre Landsret tilkendte på den baggrund den opsagte 61-årige en godtgørelse, der blev fastsat til 6 måneders løn – eller godt 223.000 kr.

Afgørelsen illustrerer, at man ved enhver afskedigelse ud over at forholde sig til eventuel overenskomst og eventuelt funktionærlovens regler tillige skal forholde sig til gældende særlovgivning, herunder forskels- og ligebehandlingsloven.

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller behov for sparring i den forbindelse eller vedrørende øvrige arbejdsretlige emner, kan du kontakte enten advokat Gabriel Martiny eller advokat Jan Aarup, WTC advokaterne A/S, der begge er specialister i arbejdsret.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk