Forretningshemmeligheder

Gå tilbage

Forretningshemmeligheder

Lov om forretningshemmeligheder trådte i kraft den 9. juni 2018.

Loven regulerer erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder og definerer begrebet ”forretningshemmelighed”.

Lov om beskyttelse af forretningshemmeligheder

Loven fastsætter regler om beskyttelse af forretningshemmeligheder og muligheder for at nedlægge forbud og påbud som foreløbige retsskridt ved mulig uberettiget brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder.

Loven angiver endvidere en række sanktionsmuligheder for den virksomhed, der har fået krænket sine forretningshemmeligheder, herunder muligheden for at modtage erstatning og godtgørelse.

Endelig indeholder loven strafbestemmelser, hvorefter overtrædelse af loven straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, med mindre uberettiget anvendelse eller videregivelse af erhvervshemmeligheder er strafbart efter straffelovens § 299a. I sidstnævnte situation er straframmen helt op til 6 års fængsel.

Loven erstatter markedsføringslovens § 23, der således ophæves ved lovens ikrafttræden.

Justering af ansættelseskontrakter

Formålet med den nye lov er at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder samt samle den danske regulering på området i én lov.

I mange ansættelseskontrakter er henvist til markedsføringslovens § 19 eller dens afløser – markedsføringslovens § 23 – vedrørende forretnings- og erhvervshemmeligheder. Som arbejdsgiver bør man derfor forholde sig til den nye lovgivning samt regulere eventuelle henvisninger til markedsføringslovens § 19 eller § 23 i standardkontrakter m.v., således at disse kontrakter er tilpasset aktuel lovning.

Loven giver ikke beskyttelse for en arbejdsgiver mod eksempelvis fratrådte medarbejderes konkurrerende virksomhed. Såfremt en virksomhed ønsker en sådan beskyttelse, skal denne beskyttelse aftales særskilt med den enkelte medarbejder i ansættelseskontrakten. Det skal derfor også fremover overvejes, om der er behov for at aftale en konkurrenceklausul, en kundeklausul eller en kombineret ansættelsesklausul. Såkaldte jobklausuler kan ikke længere gyldigt aftales.

Kontakt os

Hør mere om forretningshemmeligheder og beskyttelse efter ansættelsesklausulloven, herunder om mulighederne for at indgå aftale om konkurrenceklausuler, kundeklausuler og kombinerede ansættelsesklausuler, såfremt beskyttelsen efter den nye lov ikke er tilstrækkelig, hos WTC advokaterne A/S’ arbejdsretsafdeling.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til loven eller til artiklen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Advokat og partner (H)

M  ja@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 60

Advokat (L)

M mlb@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 16

Advokat og partner (H)

M glm@wtc.dk
T +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 21

Få mere viden

Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)

For medarbejdere, som er omfattet af funktionærloven, gælder særlige regler, når de fritstilles i opsigelsesperioden. I denne artikel kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis medarbejderen får nyt arbejde i fritstillingsperioden.

Få styr på reglerne omkring modregning af anden løn i fritstillingsperioden i denne artikel.

Læs mere »