Hvordan er dine forretningshemmeligheder beskyttet?

Hvordan er dine forretningshemmeligheder beskyttet?

Hvordan er dine forretningshemmeligheder beskyttet?
Udgivet den 8. dec. 2020

Del artiklen

For mange virksomheder er beskyttelsen af forretningshemmeligheder essentielt for virksomhedens eksistens. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan oplysningerne er beskyttet imod misbrug fra konkurrenter og medarbejdere.

Lov om forretningshemmeligheder har til formål at styrke beskyttelsen af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (såkaldte forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse samt at skabe ensartede vilkår for erhvervslivet i lande på tværs af EU.

Hvad er en forretningshemmelighed?

En forretningshemmelighed kan være alt fra opfindelser, kundelister til markedsanalyser.

Det afgørende er, at det er oplysninger, der:

  • Ikke er almindeligt kendte eller umiddelbart tilgængelige.
  • Har handelsværdi, fordi de er hemmelige eller
  • Er underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse.

Det er ulovligt at erhverve, bruge eller videregive en forretningshemmelighed uden indehaverens samtykke.

Retsvirkninger af overtrædelse

Lov om forretningshemmeligheder fastsætter i hvilke tilfælde erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder udgør henholdsvis en lovlig og ulovlig handling. Loven fastsætter desuden, hvilke retsmidler der kan benyttes, såfremt der er tale om en ulovlig handling.

Lov om forretningshemmeligheder giver blandt andet mulighed for at nedlægge midlertidige forbud og påbud ved uberettiget brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder. Det er retten, der afgør, om krænkeren skal pålægges et påbud eller forbud.

Hvis loven overtrædes, er der nogle sanktionsmuligheder. Krænkeren kan eksempelvis blive pålagt bøder, imens overtrædelsen finder sted, eller få påbud om at ændre sit produkt (hvorved man fratager produktet de krænkede egenskaber), eller få helt forbud mod produktion af produktet.

Hvis din forretningshemmelighed er blevet krænket, har du mulighed for at få erstatning. Den som har erhvervet, brugt eller videregivet forretningshemmeligheden skal nemlig erstatte den skade, som indehaveren har lidt. Både økonomisk og ikke-økonomisk skade kan godtgøres. Erstatningen kan ligeledes omfatte den fortjeneste, som krænkeren har opnået som resultat af overtrædelsen.

Lov om forretningshemmeligheder indeholder desuden strafbestemmelser. Overtrædelse af loven straffes med bøde eller fængsel i op til 1 år og 6 måneder. I særligt skærpende omstændigheder, hvor overtrædelsen har medført betydelig skade, eller der har været stor fare for det, så er straframmen helt op til 6 års fængsel.

Hvad kan du selv gøre for at beskytte dine forretningshemmeligheder?

Du kan kun få indført sanktioner og udbetalt erstatning, hvis du kan dokumentere, at du selv har forsøgt at beskytte dine forretningshemmeligheder.

Derfor er det en god idé at:

  • Identificere dine forretningshemmeligheder.
  • Vurdere konsekvensen af eventuelt misbrug af dine forretningshemmeligheder.
  • Etablere nødvendige foranstaltninger, så forretningshemmelighederne bliver opbevaret så sikkert som muligt.
  • Udarbejde procedurer for håndtering af forretningshemmelighederne.
  • Aftale omfanget af medarbejderes forpligtelser i forhold til forretningshemmelighederne i ansættelseskontrakterne.

Mange ansættelseskontrakter bør justeres

Som arbejdsgiver bør man sikre sig, at eventuelle henvisninger til markedsføringslovens § 19 eller § 23 i standardkontrakter er tilpasset aktuel lovning om forretningshemmeligheder.

Du skal være opmærksom på, at loven ikke giver beskyttelse mod eksempelvis fratrådte medarbejderes konkurrerende virksomhed. Denne beskyttelse skal aftales særskilt i ansættelseskontrakten med den enkelte medarbejder.

Det skal også overvejes, om der er behov for at aftale en konkurrenceklausul, en kundeklausul eller en kombineret ansættelsesklausul. Såkaldte jobklausuler kan ikke længere gyldigt aftales.

Læs også: Få styr på reglerne om ansættelsesklausuler – og undgå at skulle betale kompensation.

Kontakt os for at høre mere om forretningshemmeligheder og beskyttelse efter ansættelsesklausulloven, herunder om mulighederne for at indgå aftale om konkurrenceklausuler, kundeklausuler og kombinerede ansættelsesklausuler, såfremt beskyttelsen efter lov om forretningshemmeligheder ikke er tilstrækkelig.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk