Ejendomshandlens dokumenter

Gå tilbage

Ejendomshandlens dokumenter

Forinden købet af en ejendom modtager køber og dennes rådgiver (advokaten) en række dokumenter omhandlende den pågældende ejendom.

 

I nedenstående artikel vil de enkelte dokumenter fremgå, ligesom der vil være en kort beskrivelse af indholdet af de enkelte dokumenter:

 

BBR-meddelelse

På BBR-meddelelsen fremgår en række oplysninger om bygningen (opførelsesår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning, installationer og anvendelse). Oplysningerne er baseret dels på ejerens indberetninger og dels på kommunens egne oplysninger.

 

Det faktum, at oplysningerne også bygger på ejers oplysninger gør, at man ved salg skal være særligt opmærksom på, om BBR-meddelelsen nu også svarer til de faktiske forhold.

 

Kommuneplan og evt. lokalplan

For den enkelte kommune findes der en Kommuneplan. Kommuneplanen fastlægger en samlet vurdering af udviklingen i kommunen.

 

Lokalplaner – der er planer for en del af kommunen – må ikke stride mod kommuneplanen.

 

Lokalplaner vil være tinglyst på den enkelte ejendom i modsætning til kommuneplaner.

 

Evt. byggetilladelse/ibrugtagningstilladelsen

Hvis der er sket ændringer/ombygninger i ejendommen, er det vigtigt at sikre sig, at disse ændringer/ombygninger ikke er foretaget uden tilladelse fra det offentlige.

 

Er der i stedet tale om en igangværende byggesag, er det vigtigt at få en kopi af byggetilladelsen, for derved at sikre sig, at arbejdet er anmeldt til Kommunen.

 

Ejerskifteforsikringstilbud

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker eventuelle skader i boligen, som ikke står i tilstandsrapporten, og som køber ikke kendte til på overtagelsestidspunktet.

 

Energimærke

Energimærket udarbejdes af en energikonsulent, idet energimærket indeholder en vurdering af ejendommens energimæssige tilstand, ligesom energimærket indeholder et besparelsesforslag udvisende rentable energimæssige forbedringer.

 

Forureningsskema

Regionen, der er overordnede registrantmyndighed, fremsender en erklæring over ejendommens miljøforhold.

 

Informationer om grundejerforening

Det er vigtigt for en køber at få oplyst, hvilke pligter i forhold til grundejerforening m.m., der kan være forbundet med at købe ejendommen, hvorfor det således er væsentligt, at køber, som minimum, modtager vedtægter, seneste generalforsamlingsreferat, seneste årsregnskab og seneste budget.

 

Oplysninger om husforsikring

Det er væsentligt at undersøge, om sælgers husforsikring har særlige forbehold eller ikke dækker f.eks. råd, idet dette kan indikere, at der tidligere har været en række forsikringsskader eller forsikringen tidligere har vurderet, at ejendommens stand ikke berettiger til dækning af indtil flere forhold.

 

Kommunalt oplysningsskema

Ejendomsoplysningsskemaet er et standardskema, hvor kommunen giver oplysninger om ejendommens zonestatus, planer eller offentliggjorte planforslag, der berører ejendommen, igangværende miljø – eller byggesager, planlagte anlægsarbejder, adgangsforhold til boligen, varme-, vand- og afløbsforhold og oplysninger om en eventuel nedgravet olietank, og om der er registreret et affaldsdepot på ejendommen.

 

Købsaftale

Købsaftalen er aftalen mellem køber og sælger, idet købsaftalen indeholder alle de vigtige vilkår for handlen. Købsaftalen indeholder de vigtige oplysninger om handlen og indeholder derfor også oplysninger fra andre dokumenter, der er udfærdiget i forbindelse med ejendomshandlen.

 

Matrikelkort og ejendomskort

Da alle ejendomme – med undtagelse af visse offentlige ejendomme – er matrikuleret, viser matrikelkortet de registrerede ejendomsgrænser, idet det dog, med baggrund i matrikelkortet, kan være svært at fastlægge den nøjagtige geografiske skelplacering.

 

Offentlig ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering er et udtryk for det offentliges vurdering af ejendommens værdi i handel og vandel ved kontant betaling.

 

Vurdering danner grundlag for beskatning af ejendomsskatter.

 

Salgsopstilling

Salgsopstillingen er en oversigt over ejendommens økonomiske forhold samt en beskrivelse af ejendommen. Det er således vigtigt, at oplysningerne i salgsopstillingen er korrekte, da oplysninger indgår som en del af handlens vilkår.

 

Servitutter og byrder

En servitut eller byrde er en begrænsning, også kaldet indskrænkning, i råderetten på en ejendom. Disse servitutter er tinglyst på ejendommen.

 

Der er mange forskellige former for servitutter, som f.eks. hjemfaldspligt, fredning, køberet, færdselsret, bestemmelse om ejendommens bebyggelse og benyttelse.

 

Tingbogsattest

En tingbogsattest er en udskrift af, hvad der er registreret på ejendommen i tingbogen.

 

Tingbogsattesten viser, hvem der ejer ejendommen, hvornår ejendommen sidst er handlet og til hvilken pris, hvilke begrænsninger der er på ejendommen, servitutter eller byrder og oplysninger om den tinglyste gæld, der er sikret ved pant i ejendommen.

 

Sælgers erklæring om at ville betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien

Én af betingelserne for at sælger kan blive frigjort for sit mangelsansvar for skjulte fejl og mangler ved den fysiske bygning er, at sælger ved et skriftligt og bindende løfte har forpligtet sig til at betale et beløb til køberen, svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede præmie for den pågældende forsikring, såfremt køberen tegner ejerskifteforsikring.

 

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten er en byggesagkyndiges skriftlige vurdering af boligens synlige skader og tegn på skader.

 

Tilstandsrapporten er nødvendig for at tegne en ejerskifteforsikring.

 

Ejerlejlighedsskema (kun ved køb af ejerlejlighed)

Et ejerlejlighedsskema indeholder relevante oplysninger om ejerlejligheden og ejerforeningen. Det er (oftest) ejerforeningens administrator, der udarbejder ejerlejlighedsskemaet.

 

Ejerlejlighedsskemaet vil indeholde oplysninger om restance i den pågældende ejerlejlighed, om der forventes ekstraordinære udgifter, oplysninger om fællesudgifter, kælderrum osv.

 

Referater fra generalforsamlinger (ved køb af ejerlejlighed)

 

Ejerforeningen er reguleret af ejerforeningens vedtægter, og ejerforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer for medlemmerne bindende beslutninger – beslutninger som kan have en økonomisk betydning for kommende købere, hvorfor det kan være interessant her at undersøge, hvorvidt der ligger latente vedligeholdelsesudgifter eller andre udeståender, som ventes aktualiseret ved købers indtræden.

 

Vedtægter for ejerforeningen

 

Dette er ejerforeningens regelsæt, der fastsætter ejendommens andel af stemmerne, udgifter osv., ligesom vedtægterne bl.a. indeholder bestemmelser om bestyrelsen, generalforsamlingen og formål.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker uddybning af ovennævnte, er du velkommen til at kontakte advokat Ken Torpe Christoffersen pr. mail ktc@wtc.dk,  advokat Nete Dahl-Sørensen pr. mail nds@wtc.dk eller advokat Henrik Roslev Østergaard pr. mail hro@wtc.dk eller kontakt os på tlf. 48 22 00 40.