COVID–19 – kan du som arbejdsgiver varsle ferie med kortere varsel end ferieloven foreskriver?

COVID–19 – kan du som arbejdsgiver varsle ferie med kortere varsel end ferieloven foreskriver?

COVID–19 – kan du som arbejdsgiver varsle ferie med kortere varsel end ferieloven foreskriver?
Udgivet den 2. apr. 2020

Del artiklen

I denne helt ekstraordinære situation som vi pt. befinder os i, på grund af COVID-19, opstår der rigtig mange ansættelsesretlige spørgsmål – herunder spørgsmål omkring afholdelse af ferie.

Set i lyset af den nuværende situation har flere arbejdsgivere et ønske om, at medarbejdere der har restferie tilbage i indeværende ferieår, til afholdelse inden udgangen af april måned 2020, afholder denne hurtigst muligt. Også selvom ferien måtte være planlagt og godkendt til afholdelse i løbet af april måned 2020. Ønsket er, at ferien er afholdt, når samfundet igen får lov til at starte op.

Hertil kan der opstå et ønske om at have mulighed for at flytte allerede planlagt og godkendt ferie, i perioden fra den 1. maj til den 31. august 2020, frem til afholdelse hurtigst muligt efter den 1. maj.

I denne artikel redegør vi for de regler, der gælder i forhold til varsling af ferie og de eventuelle afledte økonomiske konsekvenser, når planlagt og godkendt ferie flyttes som følge af COVID-19-situationen.

Vi tager fat på følgende spørgsmål:

  • Kan du som arbejdsgiver varsle ferie med kortere varsel end ferieloven foreskriver?
  • Kan du som arbejdsgiver flytte ferie, som allerede er planlagt og godkendt?
  • Er du som arbejdsgiver forpligtet til at erstatte eventuelle tab, der påføres medarbejderen, grundet inddragelse af allerede planlagt og godkendt ferie?

Kan du som arbejdsgiver varsle ferie med kortere varsel end ferieloven foreskriver?

Normalt skal ferie varsles 3 måneder i forvejen, hvad angår hovedferie, mens øvrig ferie (restferie) skal varsles med 1 måned.

I den helt ekstraordinære situation som Danmark pt. befinder sig i, må du som arbejdsgiver formodes at opfylde betingelserne for at fravige de normale varslingsregler. Efter omstændighederne vil det således formentligt være berettiget, at varsle ferie med meget kort varsel (dag til dag) eller intet varsel altså sende medarbejdere hjem og afholde ferie.

Kan du som arbejdsgiver flytte ferie, som allerede er planlagt og godkendt?

Hvis medarbejderen allerede er påbegyndt sin ferie, kan ferien ikke afbrydes.

Hvis ferien derimod ikke er påbegyndt endnu, vil ferien kunne inddrages, hvis der foreligger såkaldte ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn, der gør det nødvendigt”. Der skal rigtig meget til, for at betingelsen kan anses for at være opfyldt. Den aktuelle situation vil dog formentlig kunne begrunde inddragelse af tidligere fastsat ferie. Det skal dog vurderes for den enkelte virksomhed, om betingelserne er opfyldt i den helt konkrete situation.

Om du som arbejdsgiver vil kunne flytte ferie, som allerede er planlagt og godkendt til afholdelse i perioden fra den 1. maj til den 31. august 2020, vil afhænge af, hvordan den nuværende situation udvikler sig. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at forudse, om du som arbejdsgiver vil kunne flytte ferie, som allerede er planlagt og godkendt til afholdelse fra den 1. maj 2020 og frem. Dette vil kræve, at der på det tidspunkt foreligger ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn”, der gør det nødvendigt.

Er du som arbejdsgiver forpligtet til at erstatte eventuelle tab, der påføres medarbejderen, grundet inddragelse af allerede planlagt og godkendt ferie?

Når ferie er fastlagt og godkendt, kan ferietidspunktet som udgangspunkt ikke ændres – hverken af medarbejderen eller af arbejdsgiver.

Hvis du som arbejdsgiver ser dig nødsaget til at flytte ferien, og dette medfører udgifter for medarbejderen, vil du som arbejdsgiver være forpligtet til at erstatte medarbejderen det økonomiske tab, f.eks. dækning af allerede betalt rejse, som medarbejderen ikke kan få refunderet.

Dette naturligvis under forudsætning af, at medarbejderen kan dokumentere sit tab.

Har du spørgsmål?

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål vedrørende ferie eller øvrige ansættelsesretlige spørgsmål.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk