COVID-19 – ny midlertidig lov om udskydelse af ferie

COVID-19 – ny midlertidig lov om udskydelse af ferie

COVID-19 – ny midlertidig lov om udskydelse af ferie
Udgivet den 3. apr. 2020

Del artiklen

Folketinget har, som følge af COVID-19, netop vedtaget en lov, som i helt særlige situationer giver mulighed for at udskyde ferie.

Formålet med loven er at sikre den nødvendige arbejdskraft til udførelse af vigtige samfundsopgaver. Loven muliggør, at specifikke medarbejdere kan arbejde i en periode, hvor behovet for deres arbejdskraft er særligt påtrængende. Uden tab af ferie for medarbejderen.

I denne artikel redegør vi for de ændringer, som de nye midlertidige regler medfører herunder:

  • På hvilke feriedage finder de midlertidige regler anvendelse?
  • Hvornår kan udskydelse af ferie komme på tale?
  • Hvem er omfattet af de nye midlertidige regler?
  • Kan private virksomheder også gøre brug af muligheden for at udskyde ferie?
  • Hvordan aftales udskydelse af ferie, og hvilke økonomiske konsekvenser kan dette få for arbejdsgiver?

På hvilke feriedage finder de midlertidige regler anvendelse?

De midlertidige regler gælder kun ferie, der er optjent efter den gældende ferielov til brug i indeværende ferieår og i det korte ferieår fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

Ferie der skal afholdes i ferieåret 2019/2020, altså inden udgangen af april måned 2020, kan udskydes til afholdelse i det korte ferieår dvs. fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

Ferie, der skal afholdes i det korte ferieår, kan udskydes til afholdelse i efterfølgende ferieafholdelsesperiode dvs. fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021.

Hvornår kan udskydelse af ferie komme på tale?

Muligheden for udskydelse af ferie gælder både fastlagt og endnu ikke fastlagt ferie. Det forudsættes dog, at udskydelsen er nødvendig og begrundet i væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn. Eksempelvis ekstraordinært arbejdspres eller mange sygdoms- og karantænetilfælde. Dette er en konkret vurdering i forhold til den enkelte medarbejder og virksomhed.

Hvem er omfattet af de nye midlertidige regler?

Loven gælder for både offentlige og private virksomheder, og er ikke begrænset til bestemte brancher. Den gælder for alle lønmodtagere uanset andre fastsatte regler herunder regler fastsat ved kollektiv overenskomst.

I sagens natur henvender de nye midlertidige regler sig især til de brancher, hvor der er opstået aktuel mangel på særlig arbejdskraft på grund af særlige opgaver i forbindelse med COVID-19 eller som følge af de mange sygdoms- og karantæneramte.

De midlertidige regler henvender sig således især til sundheds- og ældresektoren, politiet og visse andre offentlige myndigheder der har oplevet et øget arbejdspres afledt af COVID-19.

Kan private virksomheder også gøre brug af muligheden for at udskyde ferie?

Ja, private virksomheder kan også gøre brug af muligheden for at udskyde medarbejderes ferie, hvis det som følge af COVID-19-situationen er nødvendigt og begrundet i væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn.

En virksomhed som har fået flere opgaver på grund af den aktuelle COVID-19-situation, og derfor er under helt ekstraordinært arbejdspres, vil kunne benytte sig af muligheden. Dette vil f.eks. gælde inden for dagligvarebranchen.

Virksomheder vil også kunne gøre brug af muligheden for at udskyde medarbejderes ferie, hvis den enkelte virksomhed er hårdt ramt af sygdoms- eller karantænetilfælde.

Hvordan aftales udskydelse af ferie, og hvilke økonomiske konsekvenser kan dette få for arbejdsgiver?

Udskydelse af ferie kan aftales indbyrdes mellem arbejdsgiver og lønmodtager eller kan ske efter arbejdsgivers pålæg. Der er juridisk ikke forskel på, om medarbejderen udskyder afholdelsen af ferie efter fælles forståelse med arbejdsgiver, eller dette sker efter pålæg fra arbejdsgiver.

Udskydelse af ferie kan ikke alene ske efter medarbejderens ønske.  Dette vil fortsat skulle ske efter de almindelige regler, hvor medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår, medmindre andet følger af kollektiv overenskomst.

Hvis ferie udskydes, vil medarbejderen have krav på at få erstattet eventuelle økonomiske tab i forbindelse med udskydelsen. Arbejdsgivers forpligtelse til at betale erstatning vil være uafhængig af, om udskydelsen af ferien sker ved arbejdsgivers pålæg eller efter aftale med medarbejderen. Dette naturligvis under forudsætning af, at medarbejderen kan dokumentere et tab. Medarbejderen er i øvrigt forpligtet til at begrænse sit tab så meget som muligt.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende ferie eller andre ansættelsesretlige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk