fbpx

COVID-19 – bortfalder kontrakten som følge af force majeure?

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Nyhedsbreve fra WTC advokaterne

WTC viden

Med WTC viden holder vi dig opdateret med jura, som har betydning for din dagligdag og dit arbejdsliv. Vi har fingeren på pulsen og udvælger de mest relevante nyheder inden for dine interesseområder.

COVID-19 – bortfalder kontrakten som følge af force majeure?

COVID-19 – bortfalder kontrakten som følge af force majeure?

Det er højaktuelt, om kontrakter kan tilsidesættes som følge af COVID-19. Vi giver her vores bud på, i hvilke tilfælde virussen udgør en force majeure-begivenhed med betydning for igangværende kontraktforhold.

Det aktuelle globale udbrud af COVID-19 coronavirus påvirker alle dele af samfundet. Trods diverse hjælpepakker oplever mange danske virksomheder allerede betydelige økonomiske konsekvenser af udbruddet.

For mange virksomheder er det derfor en højaktuel problemstilling, hvorvidt virksomhedens igangværende kontraktforhold kan tilsidesættes eller risikerer tilsidesættelse som følge af force majeure.

Hvad betyder force majeure?

Begrebet kommer fra fransk og kan oversættes til ’større magt’. Force majeure er en undtagelse til det klare udgangspunkt inden for aftaleretten – nemlig at aftaleparterne er forpligtet til at levere de aftalte ydelser, og hvis en part ikke leverer foreligger der misligholdelse, som berettiger den forsmåede part til at gøre en række misligholdelsesbeføjelser gældende.

Hvis den ikke-opfyldende parts manglende opfyldelse imidlertid skyldes force majeure, foreligger der ikke misligholdelse. Derimod frigøres den ikke-opfyldende part ansvarsfrit fra sin forpligtelse til at opfylde kontrakten, så længe force majeure-begivenheden består.

For at der skal være tale om force majeure, skal forholdet som udgangspunkt:

  • Være upåregneligt for parterne ved kontraktens indgåelse,
  • Gøre det umuligt at opfylde kontrakten (midlertidigt eller permanent), og
  • Være ekstraordinært og uden for parternes kontrol og mulighed for afværgelse

Traditionelt betragtes naturkatastrofer, krig, terror, brand, indførselsforbud m.v. som typiske eksempler på force majeure-begivenheder.

Udgør COVID-19 en force majeure-begivenhed?

Det kan ikke generelt fastslås, om COVID-19 udgør en force majeure-begivenhed. Det afhænger af kontraktens formulering, formuleringen af en eventuel force majeure-klausul i kontrakten, parternes samhandel og omstændighederne i øvrigt.

Særligt længere kontrakter mellem erhvervsdrivende indeholder en klausul om force majeure, som tager stilling til, hvad der skal betragtes som en force majeure-begivenhed i relation til den pågældende kontrakt. Ofte indeholder sådanne klausuler en mere bred formulering foruden en række eksempler på force majeure-situationer.

Den 30. januar 2020 erklærede verdenssundhedsorganisationen WHO, at udbredelsen af COVID-19 var at betragte som en ’international sundhedskrise’. Den 11. marts 2020 var den officielle udmelding fra WHO, at COVID-19 havde udviklet sig til en ’pandemi’.

Der skal formentlig mindre til at statuere force majeure i den nuværende pandemi-situation, end da der ”blot” var tale om en international sundhedskrise. På samme måde gør de restriktioner, tiltag og påbud fra myndighederne, som krisens udvikling til pandemi har medført, mulighederne for at få medhold i en force majeure-påstand større. Det afhænger dog af en konkret vurdering af det enkelte kontraktforhold, og muligheden for at påberåbe sig force majeure er en snæver adgang i Danmark – og de fleste andre lande.

Rækkevidden af force majeure-klausulen i din kontrakt

Hvis din kontrakt indeholder en force majeure-klausul afhænger det altså af en konkret fortolkning af klausulens ordlyd, kontraktforholdet og omstændighederne i øvrigt, om COVID-19 er at betragte som en force majeure-begivenhed.

Dette vil oplagt være tilfældet, hvis klausulen direkte fastslår, at der foreligger force majeure ved ’pandemier’ (eller som det mindre blot ’sygdomsudbrud’ eller ’epidemier’) eller ved ’restriktioner pålagt af offentlige myndigheder’. Mindre klart vil det være, hvis klausulen blot foreskriver force majeure ved ’undtagelsestilstand’, ’nationale økonomiske kriser’ eller lignende.

Bevisbyrden for, at der er tale om en force majeure-begivenhed påhviler den aftalepart, der påberåber sig force majeure. Denne standpunktsrisiko er væsentligt at have for øje. Hvis den anden aftalepart ønsker at fastholde kontrakten og bestrider force majeure, risikerer den part, der påberåber sig force majeure, at blive anset som misligholdende ved en eventuel senere retssag med misligholdelsesbeføjelser for modparten til følge.

Det er endvidere væsentligt, at den aftalepart, der ønsker at påberåbe sig force majeure, underretter sin aftalepart herom. Det er således ikke nok passivt at undlade at leve op til kontrakten.

Hvis din kontrakt ikke indeholder en force majeure-klausul

Hvis din kontrakt ikke indeholder en force majeure-klausul, afhænger det for det første af det lovvalg, som kontrakten er underlagt, hvorvidt det er muligt at gøre force majeure-gældende som grund for manglende opfyldelse.

Hvis kontrakten er underlangt dansk ret, er det også muligt at påberåbe sig force majeure, selvom kontrakten ikke indeholder en force majeure-klausul, da force majeure er en generel retsnorm under dansk ret. Force majeure-adgangen i en ikke-kontrakthjemlet situation vil da hvile på en prøvelse af ovennævnte betingelser.

Strategi

Hvis du gerne vil påberåbe dig force majeure for at undgå forpligtelse til at opfylde en kontrakt, eller oplever du, at din aftalepart har påberåbt sig force majeure som begrundelse for manglende opfyldelse af kontrakten, bør du overveje følgende:

  • Er kontrakten indgået før COVID-19?
  • Gør COVID-19 det reelt umuligt at opfylde kontrakten? Eller vil det blot være mere byrdefuldt eller kompliceret?
  • Hvis der er tale om umulighed, er umuligheden da midlertidig, således at det vil være muligt at opfylde kontrakten, når COVID-19 er stilnet af?
  • Kan parten/parterne gøre noget ved de omstændigheder, der medfører umuligheden?
  • Er jeg sikker nok til at turde tage standpunktsrisikoen og påberåbe force majeure – eller bør jeg i stedet søge en mindelig løsning om udskydelse eller ændring med min aftalepart?

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Print Friendly, PDF & Email

Kontakt en ekspert på området

Casper Vahr Glorvigen

Casper Vahr Glorvigen

Advokat (L)

David Slatcher

David Slatcher

Advokat og partner (H)

Gabriel L. K. Martiny

Gabriel L. K. Martiny

Advokat og partner (H)