Ny retsafgiftslov: Hvad koster det at anlægge og føre en retssag?

Ny retsafgiftslov: Hvad koster det at anlægge og føre en retssag?

Ny retsafgiftslov: Hvad koster det at anlægge og føre en retssag?
Udgivet den 2. jul. 2021

Del artiklen

Ny lov om retsafgifter træder i kraft den 1. oktober 2021. Med den nye lov følger en ny retsafgiftsstruktur, der vil gøre det enklere at anvende og beregne den samlede retsafgift, der er forbundet med at føre en civil retssag.

Vi vurderer, at de nye regler kommer til at påvirke incitamentet for at anlægge og forlige retssager i fremtiden.

Spotcast: Advokat Casper Vahr Glorvigen forklarer om de nye retsafgifter:

Hvordan beregnes afgiften i dag?

Hvis du anlægger en sag ved domstolene, skal du betale for rettens behandling af sagen. Som reglerne er i dag, betaler man som sagsøger en retsafgift, når sagen anlægges, og en berammelsesafgift ved fastsættelsen af tidspunktet for hovedforhandlingen dog tidligst 3 måneder før hovedforhandlingen.

Retsafgiften og berammelsesafgiften udgør det samme beløb og beregnes på følgende måde:

  • et fast beløb på kr. 500, der er uafhængig af sagens værdi
  • et fast beløb på kr. 250, hvis sagens værdi overstiger kr. 50.000, og
  • et variabelt beløb på 1,2% af den del af værdien, der overstiger kr. 50.000.

Sagens værdi fastlægges ud fra påstanden i stævningen, det vil sige, at det er værdien af det krav, som sagsøger ønsker at få domstolenes dom for. Det er således lettere at fastlægge sagens værdi ved betalingspåstande end ved anerkendelsessøgsmål.

Hvis man eksempelvis anlægger en sag om kr. 2,3 mio., skal man dermed betale 2 x kr. 27.750 i afgift (kr. 500 + kr. 250 + (1,2% af (2.300.000-50.000=2.250.000) = 27.000) – i alt et samlet afgiftsbeløb på kr. 55.500.

Nye afgifter pr. 1. oktober

Fra den 1. oktober 2021 er størrelsen på retsafgiften og berammelsesafgiften ikke længere identisk.

Retsafgiften, der betales ved sagens anlæg, er fremover alene afhængig af, om sagens værdi er over eller under kr. 100.000.

Hvis sagens værdi er under kr. 100.000, er retsafgiften kr. 750, og der skal ikke betales en berammelsesafgift forud for hovedforhandlingen af sagen.

Hvis sagens værdi overstiger kr. 100.000, er retsafgiften kr. 1.500, og der skal ydermere betales en berammelsesafgift ud fra nogle faste intervaller. Berammelsesafgiften fastlægges således ikke længere som en procentsats af sagens værdi men i stedet på baggrund af følgende tabel:

Sagens værdiAfgift
100.001 – 250.000 kr.3.000 kr.
250.001 – 500.000 kr.8.000 kr.
500.001 – 1.000.000 kr.14.000 kr.
1.000.001 – 2.000.000 kr.35.000 kr.
2.000.001 – 3.000.000 kr.60.000 kr.
3.000.001 – 4.000.000 kr.85.000 kr.
4.000.001 – 5.000.000 kr.110.000 kr.
5.000.001 – 6.000.000 kr.135.000 kr.
Over 6.000.000 kr.160.000 kr.

Berammelsesafgiften skal, ligesom i dag, betales, når retten fastsætter tidspunktet for hovedforhandlingen dog tidligst 3 måneder før hovedforhandlingen. Som noget nyt bliver berammelsesafgiften tilbagebetalt til sagsøger, hvis retten senest 2 uger før hovedforhandlingens begyndelse modtager meddelelse om, at sagen er forligt mellem parterne.

Ankesager

Hvis du vil anke en dom eller kære en kendelse til landsretten eller Højesteret, skal der også fremover betales en ny retsafgift.

Hvis du anker til landsretten, og sagens værdi er under kr. 100.000, er retsafgiften fremover kr. 1.000. Hvis værdien overstiger kr. 100.000, skal du betale en retsafgift på kr. 2.000 og ligeledes en berammelsesafgift ud fra ovenstående tabel.  

Hvis du anker til Højesteret, udgør retsafgiften kr. 4.000 uanset sagens værdi, og berammelsesafgiften udgør beløbet ud fra ovenstående tabel med tillæg af 50 %. 

Hvad betyder de nye regler for din sag?  

Efter den 1. oktober 2021 vil den samlede afgift til domstolene i mange tilfælde stige en lille smule.

I eksemplet ovenfor med en sagsværdi på kr. 2,3 mio., vil retsafgiften således være kr. 1.500 og berammelsesafgiften kr. 60.000 i henhold til ovenstående tabel. I alt en afgift på kr. 61.500, som dermed er en lille stigning i forhold til de kr. 55.500, som skal betales efter de nugældende regler.

Omvendt vil en sag med en sagsværdi på kr. 3,9 mio. fremover medføre en lavere samlet afgift end i dag. Efter de gældende regler vil rets- og berammelsesafgiften således være kr. 46.950, i alt kr. 93.900, mens retsafgiften efter de nye regler vil være kr. 1.500, og berammelsesafgiften kr. 85.000, svarende til i alt 86.500. Dette fordi sagsværdien ligger i den øvre ende af de fastsatte intervaller i tabellen.

Det er dog ikke beregningen af den samlede afgift, der er særligt interessant. Det er derimod det paradigmeskift, som den nye afgiftsstruktur, med opsplitning af retsafgift og berammelsesafgift, medfører.

Som det fremgår ovenfor bliver det langt billigere at anlægge en retssag end hidtil, mens hovedparten af afgiftsbelastningen flyttes til sidst i retssagens forløb, nemlig når hovedforhandlingen nærmer sig.

Dette vil efter vores vurdering give anledning til, at der fremover bliver anlagt flere retssager end i dag. Den almene borger får dermed en lettere og billigere adgang til domstolene, men der er samtidig risiko for, at den lavere retsafgift vil medføre, at sagsanlæg ved domstolene i højere grad vil blive anvendt til at udsætte en modpart for pres.

Forhåbentlig vil den nye afgiftsstruktur dog også motivere til, at parterne i højere grad end i dag vil overveje muligheden for en forligsmæssig løsning i løbet af sagens forberedelse og inden sagens hovedforhandling. En sådan udvikling tilskyndes ligeledes af den nye bestemmelse om, at berammelsesafgiften bliver tilbagebetalt, hvis parterne finder en løsning senest 2 uger inden hovedforhandlingen.

Det bliver spændende at følge, hvilken betydning den nye afgiftsstruktur får for antallet af nyanlagte sager og for antallet af sager, der forliges under forberedelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvilken betydning de nye regler og afgiftsstruktur har for strategien for din sag, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk