Kan 15 %-reglen anvendes i dødsboer?

Kan 15 %-reglen anvendes i dødsboer?

Kan 15 %-reglen anvendes i dødsboer?
Udgivet den 11. jun. 2021

Del artiklen

Vi har tidligere udgivet en artikel om brugen af 15 %-reglen i et dødsbo, der efterlod arvinger i usikkerhed om SKATs håndtering af værdiansættelse af fast ejendom, der udlægges til en arving.

I den konkrete sag konkluderede landsretten, at den gældende retspraksis om 15 %-reglen, hvorved boliger kan overdrages i familien til den offentlige vurdering +/- 15 %, kun gjaldt for overdragelser i levende live, og ikke automatisk gjorde sig gældende i forbindelse med skiftet af et dødsbo.

Afgørelsen betød blandt andet, at arvinger ikke kunne forvente, at de kunne anvende 15 %-reglen når de skulle overtage eksempelvis deres afdøde forældres ejendom, fordi de ikke blev sidestillet med overdragelser i levende live.

Afgørelsen blev indbragt for højesteret, og der blev truffet afgørelse i 2016.

15 %-reglen skal accepteres – også i et dødsbo

Konklusionen fra Højesteret blev, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse til den offentlige vurdering +/- 15 %, medmindre der foreligger ”særlige omstændigheder”, der kan fordre en sagkyndig vurdering.

Højesteret var enig med landsretten i, at der ikke er en fast administrativ praksis på dødsboområdet for at den offentlige vurdering +/- 15 % altid skulle lægges til grund ved værdiansættelsen. Derfor er det en konkret bedømmelse SKAT foretager ved gennemgang af værdiansættelserne i et dødsbo.

Hvad er særlige omstændigheder?

Det er fortsat usikkert, hvad ”særlige omstændigheder” fuldstændig dækker over, men Højesteret udtaler i afgørelsen at følgende omstændigheder blandt andet kan gøre sig gældende:

  • hvis ejendommen er blevet vurderet før en overdragelse af boet
  • hvis ejendommen bliver solgt til tredjemand, kort tid efter overtagelsen, til en højere pris
  • hvis ejendommen blev værdiansat i boopgørelsen til en lavere værdi end den værdi som arvingerne anvendte ved arvedelingen

Læs afgørelsen fra Højesteret her.

Læs også: Familieoverdragelse – nyt om 15%-reglen

WTC advokaternes bemærkninger

Vi vurderer, at hovedreglen er, at ejendomme i dødsboer kan overdrages til arvingerne til en værdi på den offentlige vurdering +/- 15 %. Men ingen regel uden undtagelser, og SKAT vil altid foretage en konkret vurdering i hvert dødsbo.

Derfor bør du altid rådføre dig med eksperter på området, før du overdrager eller modtager en ejendom på disse vilkår – uanset om det er i levende live eller ved dødsfald.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk