Hvad er bodeling?

Gå tilbage

Hvad er bodeling?

En bodeling er den deling af aktiver og gæld, der foretages i forbindelse med en separation eller skilsmisse. Der skal ske en deling af fællesboet i form af en opgørelse og fordeling af alle jeres værdier og gældsforpligtelser.

Hvordan opgøres fællesboet?

Når I gifter jer, opstår der et fællesbo, som består af alle jeres værdier og gæld. I forbindelse med separation eller skilsmisse skal I hver især udtage værdier svarende til halvdelen af den samlede formue (fællesboet). Fællesboet/formuen opdeles i hver af jeres bodele, som er de værdier og gældforpligtelser, som I hver især har. Der foretages en beregning af nettobodelene, dvs. værdien af jeres respektive aktiver fratrukket gælden. Værdien af de to bodele lægges sammen og udgør fællesboet. En negativ bodel indgår ikke i delingen med negativ værdi, men med kr. 0. Herefter skal aktiverne og gældsforpligtelserne fordeles imellem ægtefællerne, som hver skal udtage værdi svarende til halvdelen af formuen.

Skriftlig bodelingsaftale

For at sikre bevis for jeres aftale om bodeling bør I altid udfærdige en skriftlig bodelingsaftale. Uden en skriftlig bodelingsaftale er det umuligt efterfølgende at bevise, hvad der er aftalt – særligt hvis der er forløbet nogle år.

Hvad skal bodelingsaftalen indeholde?

Alle væsentlige værdier (aktiver) og gæld bør være nævnt i bodelingsaftalen med værdiansættelse samt med angivelse af, hvem af jer der overtager aktivet.

Bodelingsaftalen skal også indeholde bestemmelse om, hvem af ægtefællerne der afholder fællesudgifterne, indtil værdierne og gælden er endeligt fordelt.

Fælles gæld giver anledning til særlige udfordringer. Læs vores artikel om solidarisk hæftelse.

Hvornår skal bodelingsaftalen indgås?

I skal indgå en bodelingsaftale i umiddelbar forbindelse med separationen/skilsmissen. Der kan opstå mange uoverensstemmelser, hvis I venter for længe, og dermed bliver det vanskeligt at få foretaget værdiansættelser.

Læs nærmere om indholdet af bodelingsaftalen i vores artikel ”Hvad skal en bodelingsaftale indeholde?”.

Hvis du har spørgsmål vedrørende bodeling, separation eller skilsmisse, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Ditte Kjeldgaard, Helsingør, på tlf. 48220040.