Datapolitik for parter og modparter

WTC advokaternes datapolitik for parter og modparter

WTC advokaterne A/S (”WTC”) er underlagt databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR), hvilket bl.a. betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger WTC behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. Dataansvarlig

WTC advokaterne A/S, CVR-nr. 20 79 40 38, Slotsgade 36B, 1. sal, 3400 Hillerød, telefon 48 22 00 40, e-mail wtc@wtc.dk, er dataansvarlig.

2. Personoplysninger og formål

I forbindelse med WTC’s behandling af sager, hvor du er part, herunder lejer, eller modpart i samt ved besøg på WTC’s hjemmeside, har WTC brug for i nødvendigt omfang at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • CPR-nr.
  • Kontonummer
  • Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID
  • Billeder
  • Økonomiske oplysninger
  • Eventuelle oplysninger om strafbare forhold
  • IP-adresse
  • Følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven, databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR).

WTC’s behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jf. artikel 6 (1) (f) i databeskyttelsesforordningen, som WTC har i at behandle og opbevare personoplysninger om de involverede parter, samt nødvendigheden heraf for at kunne behandle sager, og derved varetage vores klienters interesser.

Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at WTC i forbindelse med hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billede-ID, jf. artikel 6 (1) (c) i databeskyttelsesforordningen.

WTC kan endvidere behandle oplysninger om CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med en offentlig myndighed, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. om behandling af CPR-nr. Derudover kan behandlingen ske efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 4, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. artikel 9 (2) (f) i databeskyttelsesforordningen for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende og forsvares. Ved digital signering sker behandlingen af dit CPR.nr. på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, jf. artikel 6 (1) (a) og 7 i databeskyttelsesforordningen.

I det omfang det er nødvendigt i forbindelse med behandling af sagen, samt i forbindelse varetagelse af vores klients interesser, vil WTC behandle oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 om behandling af strafbare forhold.

WTC kan i nødvendigt omfang behandle følsomme personoplysninger, når behandlingen sker for at fastlægge eller forsvare et retskrav, jf. artikel 9 (2) (f) i databeskyttelsesforordningen.

I forbindelse med at du besøger WTC’s hjemmeside, og accepterer cookies, behandler WTC din IP-adresse. WTC anvender cookies, som sikrer hjemmesidens funktionalitet og genererer statistik. Derudover bruger WTC cookies til at analysere hjemmesidens trafik til brug for markedsføring. WTC behandler kortvarigt din IP-adresse, når WTC anvender cookies. I visse tilfælde vil din IP-adresse blive delt med WTC’s partnere inden for analyse, sociale medier og annoncering. WTC har med baggrund heri en legitim interesse, jf. artikel 6 (1) (f) i databeskyttelsesforordningen i at behandle din IP-adresse. Der henvises i øvrigt til WTC’s cookiepolitik, hvor du kan læse mere, herunder hvordan du fjerner cookies.

Vi modtager som en naturlig del af sagsbehandlingen oplysninger om dig fra anden side, eksempelvis fra vores klienter, sagens parter, retten, offentlige myndigheder, forsikringsselskaber eller fra vores samarbejdspartnere.

3. Modtagere og behandlere af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles af WTC, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til retten, øvrige offentlige myndigheder og sagens parter i forbindelse med en eventuel retssag eller lign.

WTC kan videregive oplysninger om strafbare forhold, når videregivelsen sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, og når hensynet til denne interesse klart overstiger hensynet til hemmeligholdelse.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for vores behandling af sagen. Vores nuværende databehandlere, der kan modtage personoplysninger om dig, er UNIK System Design A/S, som udbyder vores sagsbehandlingssystem, Experian A/S, der udbyder vores kreditvagt, datavagt og adgang til RKI registret, Kimo Consult ApS, der drifter vores IT, Logiva A/S, der udbyder vores sikkermail-løsning, Dstny A/S, der udbyder vores telefonsystem og Microsoft Oficce 365 (e-mails).

4. Adgang til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelser og dataportabilitet

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer WTC har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer WTC en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.

Der kan efter databeskyttelsesforordningen være konkrete situationer, hvor WTC ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 23, stk. 1. Dette vil typisk være tilfældet, såfremt du som part eller modpart, gør indsigelser mod WTC’s behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for vores behandling af sagen, jf. pkt. 2.

Såfremt WTC er nødsaget til at begrænse omfanget af dine rettigheder, vil WTC underrette dig herom, medmindre dette kan skade formålet med begrænsningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 23, stk. 2, litra j.

Hvis du ønsker at udnytte dine ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til wtc@wtc.dk eller telefon 48 22 00 40.

5. Varighed af opbevaring

Personoplysningerne vil blive opbevaret forsvarligt i op til 10 år fra sagen er arkiveret. Dette er bl.a. for at undgå interessekonflikter samt med henblik på opfyldelse af bogføringsloven. Personoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven slettes dog efter 5 år.

6. Klage

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk.

Du kan hente datapolitik for parter og modparter som PDF her.