Vær klar til nye markante ændringer i ansættelsesbevisloven

Vær klar til nye markante ændringer i ansættelsesbevisloven

Vær klar til nye markante ændringer i ansættelsesbevisloven
Udgivet den 1. nov. 2022

Del artiklen

Et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår forventes fremsat i november 2022 med ikrafttræden den 1. juli 2023.

Baggrunden for den nye lov er, at Danmark er forpligtet til at implementere bestemmelser fra et direktiv fra EU (arbejdsvilkårsdirektivet) i dansk ret. Lovforslaget forventes at medfører væsentlige ændringer/skærpelser i arbejdsgivers oplysningspligt i forhold til den nugældende ansættelsesbevislov, som den nye lov skal erstatte.

Vi anbefaler, at du som arbejdsgiver i god tid forinden de nye regler træder i kraft, indretter dig på at kunne opfylde de nye krav, som de ændrede regler vil stille til dig.

Flere medarbejdere bliver omfattet af den nye lov

Som det er nu, omfatter arbejdsgivers oplysningspligt alene medarbejdere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end en måned, og hvis den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

Her skærpes kravene i forslaget, som vil pålægge arbejdsgiver at give sine medarbejdere et ansættelsesbevis, hvis de arbejder mere end 3 timer i gennemsnit om ugen over en periode på 4 uger.

Dette vil medføre en væsentlig udvidelse af oplysningspligten i forhold til de nugældende regler.

Oplysninger skal gives væsentligt hurtigere

I de situationer, hvor der er pligt til at udarbejde et ansættelsesbevis, skal arbejdsgiver give medarbejderen oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet senest 7 kalenderdage efter, at medarbejderen er tiltrådt. 

Dette medfører en væsentlig kortere frist i forhold til de nugældende regler, hvor arbejdsgiver senest én måned efter, at ansættelsesforholdet er begyndt, skal oplyse medarbejderen om ansættelsesforholdet.

De væsentligste ændringer i arbejdsgivers oplysningspligt:

Der indføres begrænsning på prøvetidens længde på 6 måneder. I forhold til tidsbegrænset ansættelse kan prøvetiden ikke overstige en fjerdedel af ansættelsestiden. Der sker dog ingen ændring i forhold til funktionærlovens regler om prøvetid.

  • Medarbejders rettigheder med hensyn til betalt ferie udvides til også at omfatte rettigheder i forhold til andet fravær, hvor medarbejderen modtager løn
  • Medarbejderens ret til uddannelse
  • Forbud mod at hindre medarbejdere i at tage bibeskæftigelse, så længe bibeskæftigelsen ikke er uforenelig med det bestående ansættelsesforhold
  • Ændringer i aftalte ansættelsesvilkår skal bekræftes af arbejdsgiver på skrift senest samtidigt med, at ændringerne træder i kraft

Vi følger naturligvis det lovforberedende arbejde med den nye lov tæt og vil løbende opdatere efterhånden som arbejdet skrider frem, og lovforslaget sluttelig vedtages af Folketinget.

Skulle du have spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte os for en drøftelse. 

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk