Straksskilsmisse

Gå tilbage

Straksskilsmisse

På denne årstid oplever såvel advokater som Familieretshuset normalt en stigning i skilsmissesagerne. Det er derfor godt at være opmærksom på reglerne om straksskilsmisse, som trådte i kraft for ét år siden.

Fra den 1. juli 2013 har det været muligt at blive skilt straks, hvis man er enige om det, og er enige om vilkårene for skilsmissen. De vilkår, man skal være enige om, er spørgsmålet om der skal betales ægtefællebidrag og i bekræftende fald hvor længe, samt hvem der skal fortsætte med at bo i en leje- eller andelsbolig. Skilsmissen kan klares hjemme foran computeren, idet det eneste man skal gøre, er at udfylde en blanket til Familieretshuset på nettet og betale et gebyr på 900 kr.

Hvis man er enige om at blive skilt og om vilkårene for skilsmissen, bliver man som udgangspunkt kun indkaldt til et møde i Familieretshuset kaldet vilkårsforhandling, hvis man beder om det. Et møde koster 1.000 kr. i yderligere gebyr. Efter de gamle regler blev man som udgangspunkt indkaldt til vilkårsforhandling, medmindre man havde fravalgt det. Vilkårsforhandlingen var efter de gamle regler gratis.

Det er vigtigt, at der i forbindelse med skilsmissen tages stilling til, om der skal betales ægtefællebidrag eller ej. Hvis man i skemaet sætter kryds ved, at der ikke skal betales ægtefællebidrag, har man, efter skilsmissen er gennemført, kun mulighed for at få dette ændret ved en retssag, hvor ægtefællen skal bevise, at det var en urimelig aftale.

Efter de tidligere regler skulle man, selv om man var enige om at gå fra hinanden, have været separeret 6 måneder, før man kunne blive skilt. De nye regler sparer derfor en del tid for ægtefællerne og frigiver mange ressourcer i Familieretshuset.

På grund af brugerbetalingen på 1.000 kr. kan jeg dog frygte, at mange fravælger vilkårsforhandlingen i Familieretshuset og dermed ikke automatisk får rådgivning om blandt andet ægtefællebidrag. Brugerbetalingen kan desværre også medføre, at det bliver sværere for en svag ægtefælle at fastholde, at man vil have vilkårsforhandling. Derudover kan man frygte, at en af parterne udfylder blanketten alene, og den anden ægtefælle efterfølgende underskriver uden at sætte sig ordentligt ind i, hvad der står – de er jo enige om skilsmissen.

Dertil kommer, at de ægtefæller, som er enige om, at der skal betales ægtefællebidrag og derfor formentlig fravælger vilkårsforhandlingen, nu uden nogen form for automatisk rådgivning selv skal udarbejde aftaler om ægtefællebidrag. Det kræver stor forsigtighed at lave disse aftaler, da det afhænger af formuleringen, hvor let de kan ændres – for eksempel i tilfælde af mindre indtægt hos den der skal betale bidrag, eller større indtægt hos den der skal modtage bidraget.

Hvis parterne er uenige om vilkårene for skilsmissen, sender Familieretshuset sagen videre til domstolene, som ved dom tager stilling til, om der skal betales ægtefællebidrag, eller hvem leje- eller andelsboligen skal tilfalde.

Hvis parterne er uenige om at blive skilt, er det som udgangspunkt ikke muligt at blive skilt med det samme. Hver af parterne har i stedet for krav på en separation, og ansøgning skal også her indgives til Familieretshuset på en blanket. Også ved separationen skal betales et gebyr på 900 kr. Når parterne efterfølgende skal skilles, skal  der yderligere betales et gebyr på 900 kr. Det koster således dobbelt så meget i gebyr, hvis man er uenige om at blive skilt.

Det er positivt, at enige ægtefæller sparer en del tid, når de skal skilles. De nye regler medfører dog, at det nu er endnu vigtigere at få ordentlig rådgivning, inden man underskriver en separations- eller skilsmisseansøgning eller indgår aftaler om ægtefællebidrag.

I forbindelse med en separation eller skilsmisse skal der også tages stilling til, hvordan ens aktiver og passiver skal deles, og hvis der er mindreårige børn, hvor de skal bo, og hvor ofte de skal have samvær med den anden forælder. Der er flere ting, man skal være opmærksom på, og jeg vil anbefale, at man får ordentlig rådgivning, så man kender reglerne. I mit arbejde ser jeg ofte, at det er nemmere at komme videre, hvis man ved, at man ikke er snydt.

Hos WTC advokaterne tilbydes indledende skilsmisserådgivning, hvor vi på et møde vejleder om, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med en skilsmisse, til en fast pris på 2.600 inkl. moms. Herefter kan man frit vælge, om man selv vil gå videre, eller om man vil fortsætte med at få vores rådgivning.

Såfremt du har spørgsmål om skilsmisse, er du meget velkommen til at kontakte advokat Ditte Kjeldgaard i Helsingør, dk@wtc.dk eller advokat Lone Mørch i Hillerød, lm@wtc.dk eller ring til os på tlf.nr. 48 22 00 40