Ansættelsesret

Læs artikler her

Forretningshemmeligheder

Folketinget har den 10. april 2018 vedtaget ny lov om forretningshemmeligheder. Loven træder i kraft den 9. juni 2018. Loven regulerer erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder og definerer begrebet…

Læs artikel

Opsigelse i forbindelse med graviditet

Regelsættet: Af ligebehandlingslovens § 9 fremgår det, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på baggrund af, at denne er fraværende på baggrund af graviditet, barsel eller adoption. Af…

Læs artikel

Hold styr på bonussen

Hvis en eller flere af dine medarbejdere er aflønnet i en form, der er resultatafhængig, er det vigtigt at sikre sig, at parametrene for udregningen af bonus er korrekte og…

Læs artikel

Varsling og placering af ferie

Når du som arbejdsgiver skal varsle en medarbejders ferie, enten i forbindelse med den normale ferieplanlægning eller i forbindelse med en opsigelsessituation, er det vigtigt at bemærke, at der er…

Læs artikel

Opsigelse af funktionærer

Når du overvejer at opsige en eller flere funktionær(er), er der en række forhold, som du skal være opmærksom på. Denne artikel beskriver nogle af de vigtigste forhold. Opsigelsesvarsel Varslet…

Læs artikel

Bortvisning for tyveri

Det er en desværre ofte foreliggende problemstilling, at en arbejdsgiver er af den opfattelse, at lønmodtageren stjæler fra arbejdsgiveren, der på dette grundlag bortviser lønmodtageren. Om bortvisningen er berettiget eller…

Læs artikel

Arbejdsgiverens kontrol af medarbejderens mails

Hvornår en arbejdsgiver må kontrollere en medarbejders mails fremsendt eller modtaget via virksomhedens IT-system, er en vanskelig grænse at fastslå. Højesteret har i en principiel konkret sag taget stilling til…

Læs artikel

Opsigelse under sygdom

Misforståelserne omkring en arbejdsgivers mulighed for at opsige en syg medarbejder er udbredte, idet man­ge arbejdsgivere fejlagtigt har den opfattelse, dels at en syg medarbejder ikke kan opsiges under syg­dom,…

Læs artikel

Har du styr på forskelsbehandlingsloven?

Efter forskelsbehandlingsloven må lønmodtagere ikke forskelsbehandles hverken direkte eller indirekte på baggrund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.…

Læs artikel

Konkurrencebegrænsninger i ansættelsesretten

nsættelsesklausulloven trådte i kraft 1. januar 2016 og har virkning for ansættelsesklausuler, der er indgået efter dette tidspunkt. Samtidigt blev jobklausulloven, funktionærlovens §§ 18 og 18a samt aftalelovens § 38…

Læs artikel

Der er en ny ferielov på vej

Der er en ny ferielov på vej, som med stor sandsynlighed kommer til at betyde, at vi overgår fra forskudt ferie til samtidighedsferie. Regeringen nedsatte i august 2015 et Ferielovsudvalg,…

Læs artikel