Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)

Gå tilbage

Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)

Ved fritstilling forstås, at medarbejderen i opsigelsesperioden ikke har nogen arbejdsforpligtigelse overfor arbejdsgiveren. Medarbejderen modtager i denne periode normal løn. I modsætning til suspension skal medarbejderen ikke stå til rådighed for virksomheden i opsigelsesperioden.

Vælger arbejdsgiveren at fritstille medarbejderen, er udgangspunktet, at arbejdsgiveren skal betale en minimalerstatning svarende til de første 3 måneders løn – uanset om medarbejderen får nyt job i opsigel-sesperioden. Det er fritstillingstidspunktet og ikke opsigelsestidspunktet, der afgør fra hvilket tidspunkt 3 måneders perioden (”minimalerstatningsperioden”) skal regnes.

Efter udløbet af minimalerstatningsperioden har arbejdsgiveren mulighed for at modregne medarbejderens nye løn.

Denne begrænsning i arbejdsgiverens modregningsadgang gør sig alene gældende i den periode, hvor medarbejderen er fritstillet.

Medarbejderen har fortsat en tabsbegrænsningspligt i opsigelsesperioden, således at medarbejderen har pligt til at søge nyt arbejde og derved begrænse arbejdsgiverens tab mest muligt.

Arbejdsgiveren kan kræve dokumentation for, at medarbejderen iagttager sin tabsbegrænsningspligt.

Såfremt medarbejderen opsiges med et varsel på 4 måneder og samtidig fritstilles, vil arbejdsgiveren først kunne modregne i medarbejderens løn hos den nye arbejdsgiver, når de første 3 måneder er gået.

Medarbejderens eget ønske om fritstilling

Ønsker medarbejderen selv, at der skal ske fritstilling og bliver der enighed herom mellem parterne, er det muligt at aftale, at der kan ske modregning fra første dag. Derved er det muligt at se bort fra kravet om minimalerstatning.

I den forbindelse er det vigtigt, at arbejdsgiveren kan dokumentere, at det er medarbejderen selv, der har ønsket at blive fritstillet. Oftest løses denne problemstilling ved, at der mellem parterne indgås en fratræ-delsesaftale, hvor det fremgår, at der kan ske modregning straks.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte advokat Gabriel L.K. Martiny eller advokat Jan Aarup  for en nærmere drøftelse heraf.