Må du som udlejer betale lejer for at fraflytte sin bolig?

Må du som udlejer betale lejer for at fraflytte sin bolig?

Må du som udlejer betale lejer for at fraflytte sin bolig?

Del artiklen

Lyt til artiklen

Vi modtager jævnligt henvendelser fra udlejere, som ønsker at få bragt lejeforhold til ophør, ved at betale kompensation til lejer. I denne artikel vil vi redegøre for de regler, der gælder på området.

Skærpede regler pr. 1. juli 2020

Den 1. juli 2020 kom der en ny bestemmelse i lejelovens § 6a, som betyder, at det ikke længere er tilladt at tilbyde sin lejer betaling med henblik på at få lejer til at opsige og fraflytte lejemålet.

Forbuddet gælder ikke kun betaling af pengebeløb, men også andre former for ydelser; f.eks. tilbud om udførelse af arbejde, tilbud om betaling ved løsøre eller tilbud om at lejer ikke skal betale for istandsættelse ved fraflytning. Tilsvarende må det antages, at et tilbud om erstatningsbolig, mod betaling af flytteudgifter eller midlertidig lejerabat, også er forbudt, da det indeholder en økonomisk fordel for lejer. 

Undtagelser til forbuddet

Forbuddet gælder alene i de situationer, hvor lejer, uden forudgående tvist om lejemålets beståen, uopfordret modtager henvendelse fra udlejer om kompensation for en opsigelse og fraflytning. 

Bestemmelsen omfatter derfor ikke de situationer, hvor der allerede er en tvist om, hvorvidt lejemålet er retmæssigt opsagt, og hvor lejer dermed bliver tilbudt penge for at fraflytte som en del af et forlig. Hvis den igangværende tvist ikke omhandler opsigelse eller ophævelse af lejeforholdet, vil et tilbud om betaling for at bringe lejeforholdet til ophør være i strid med den nye bestemmelse.

Den nye bestemmelse har til formål at forhindre utryghedsskabende situationer, hvor lejeren uopfordret bliver tilbudt betaling for at flytte og dermed kunne opleve at være uønsket i eget hjem. Hvis lejeren har brug for pengene, er det ikke sikkert, at lejer kan overskue konsekvenserne af at takke ja til tilbuddet.

Retsvirkninger ved overtrædelse

Retsvirkningerne ved overtrædelse af forbuddet kan være særdeles vidtgående.

Hvis du som udlejer retter henvendelse til lejer og aftaler fraflytning mod betaling, har lejeren efterfølgende mulighed for at få aftalen tilsidesat som ugyldig og kræve lejeforholdet reetableret på uændrede vilkår. Derudover kan du som udlejer ikke kræve kompensationen tilbagebetalt, og du risikerer desuden at blive pålagt en straf i form af bøde eller fængsel i op til 4 måneder. Også selskaber (såkaldte juridiske personer) kan blive tilkendt strafansvar efter reglerne i straffelovens kap. 5. 

Forbuddet og retsvirkningerne ved overtrædelse gælder ikke kun for lejeforhold der er indgået efter den 1. juli 2020 men også lejeforhold, som er indgået inden bestemmelsens ikrafttræden.

Hvorvidt en allerede indgået fraflytningsaftale vil være omfattet af reglen, afhænger af om tilbuddet om kompensation blev givet før bestemmelsens ikrafttræden eller efter.

Lejer tilbyder selv at fraflytte lejemålet mod betaling

Såfremt lejer selv tilbyder at fraflytte lejemålet mod betaling, vil et sådan tilbud ikke være omfattet af forbuddet.

Det er altså stadig tilladt at indgå aftale om, at lejer bringer det lejede til ophør mod betaling, hvis lejer selv, eller dennes eventuelle repræsentant, fremsætter tilbuddet. Aftalen skal med andre ord være indgået på opfordring fra lejer (eller repræsentanten). Det er derfor vigtigt, at du som udlejer kan dokumentere, at det er lejer, der har tilbudt at fraflytte mod betaling.

Såfremt du modtager et sådan tilbud fra lejer, kan det dog alligevel give dig problemer, hvis du efterfølgende indleder forhandling med lejer omkring beløbets størrelse. Hvis du f.eks. foreslår betaling af et mindre beløb, vil det i aftaleretlig forstand betyde, at du afslår tilbuddet og fremsætter et nyt tilbud (jf. aftalelovens § 6). Det samme gør sig gældende, hvis du først accepterer lejers fremsatte tilbud efter acceptfristens udløb, idet accepten så må betragtes som et nyt tilbud (jf. aftalelovens § 4) og dermed formentlig også vil være omfattet af forbuddet.

Det er derfor vores anbefaling, at du som udlejer er ekstra påpasselig og varsom med at indgå fraflytningsaftaler mod betaling til lejer. Ved indgåelse af en aftale bør du sørge for at have juridisk bistand til udformning af aftalen.

Hvis du ønsker at høre mere eller har spørgsmål til artiklen eller lejelovgivningen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

René Wøhler

René Wøhler

Advokat og partner (H)

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Anders Eggert Nielsen

Anders Eggert Nielsen

Advokatfuldmægtig

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat og partner (H)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk