Hvad skal en bodelingsaftale indeholde?

Gå tilbage

Hvad skal en bodelingsaftale indeholde?

En bodelingsaftale udfærdiges ved bodeling i forbindelse med separation eller skilsmisse og skal være skriftlig. Bodelings­aftalen skal indeholde parternes stillingtagen til deling af fællesboet, dvs. fordeling og værdiansættelse af samtlige ægtefællernes aktiver og gældsforpligtelser.

Datoen for opgørelse af værdien af aktiver og gældsforpligtelser skal fremgå af bodelingsaftalen. Normalt vælges datoen for tidspunktet for anmodning om separation eller skilsmisse.

Den faste ejendom

Det skal fremgå af bodelingsaftalen, om ejendommen skal sælges eller overtages af én af jer. Hvis du eller din tidligere ægtefælle skal udtage ejendommen, skal overtagelsespris og overtagelsesdag fremgå af aftalen. Bodelingsaftalen skal også indeholde bestemmelser om betaling af løbende udgifter, husleje og rentefradrag. Værdien af restgælden skal anføres i bodelingsaftalen. Der skal aftales en frist for tinglysning af ejendomsoverdragelsen i bodelingsafta­len. De fleste udfærdiger en overdragelsesaftale i forbindelse med den tinglysningsmæssige overdragelse af ejendommen. I en overdragelsesaftale kan der også tages stilling til, hvornår den fulde risiko for skader på ejendommen overgår.

Biler

Bodelingsaftalen skal indeholde en bestemmelse om, hvorvidt jeres bil(er) skal sælges eller udtages af én af jer. Hvis bilen skal udtages, skal værdien anføres i bodelingsaftalen. Det skal også fremgå af bodelings­aftalen, hvad der skal ske med en eventuel restgæld i bilen. I bodelingsafta­len skal overtagelsesdagen fastsættes, således at der ikke er tvivl om, hvem der skal betale for udgifter og eventuelle skader på bilen.

Indbo

Jeres aftale om deling af indbo skal også fremgå af bodelingsaftalen. Som regel skriver man blot, at indboet deles i mindelighed eller på anden tilsvarende måde. Hvis indboet er meget værdifuldt, bør I have en fordelingsliste, der integreres i bodelingsaftalen. Enkelte værdifulde indboeffekter kan nævnes specifikt i bodelingsaftalen. Hvis den ene af jer udtager indbo med en større værdi end den anden part, og der aftales en kompensation, skal et eventuelt kompensationsbeløb anføres i bodelingsaftalen.

Pension

Det skal fremgå af aftalen, hvilke pensionsordninger der indgår i bodelingen, og hvilke pensionsordninger I hver især beholder uden deling. Det bør også fremgå, om én af parterne kompenseres i henhold til reglerne om pensionskompensation (fællesskabskompensation eller rimelighedskompensation). Se nærmere artikel herom.

Skat

Der er en række skattemæssige forhold, som I bør tage stilling til i forbindelse med bodelingen. Det skal fremgå af bodelingsaftalen, hvad parterne har aftalt med hensyn til overskydende skat/restskat samt avanceskatter.

Boslod

Hvis den ene af jer udtager større værdier end den anden, skal der betales et kontantbeløb (boslod) i forbindelse med delingen af fællesboet. Beløbet, betalingsfristen og forrentning bør fremgå af bodelingsaf­talen.

Tvangsfuldbyrdelse

Enhver bodelingsaftale, som skal kunne håndhæves over for den anden part, skal indeholde en bestemmelse, der sikrer dette. En bodelingsaftale kan kun håndhæves, hvis bodelingsaftalen er formuleret tilstrækkeligt præcist. Mange bodelingsaftaler er for upræcise og kan ikke håndhæves og er således reelt uden værdi for parterne.

–oo0oo—

Hvis du har behov for råd og vejledning i forbindelse med bodeling, er du velkommen til at kontakte advokat Ditte Kjeldgaard, Helsingør, på tlf. 48 22 00 40.