Hold styr på bonussen

Gå tilbage

Hold styr på bonussen

Hvis en eller flere af dine medarbejdere er aflønnet i en form, der er resultatafhængig, er det vigtigt at sikre sig, at parametrene for udregningen af bonus er korrekte og utvetydige, samt at der fastsættes helt klare regler for, hvornår bonus forhandles og genforhandles.

Modregning af for meget betalt bonus 

Det er yderst vigtigt at holde øje med, hvor meget bonus der udbetales a conto til en medarbejder, idet for meget udbetalt bonus ikke i tilfælde af opsigelse af medarbejderen kan fremsættes som et krav, men alene kan modregnes i den løn, medarbejderen skal have i opsigelsesperioden. 

Der er desuden en begrænsning i modregningsmuligheden i opsigelsesperioden, idet medarbejderen – uanset hvor meget ”for meget” bonus, der er udbetalt – vil have krav på et vist minimumsbeløb udbetalt til dækning af medarbejderens nødvendige løbende udgifter. Det eksakte minimumsbeløb, som medarbejderen har krav på beror på et skøn i hvert enkelt tilfælde. 

Bonus ved fritstilling 

Medarbejderen har normalt krav på bonus i opsigelsesperioden, også selv om denne fritstilles. 

Arbejdsgiveren skal derfor være opmærksom på, at der skal udbetales bonus til medarbejderen, uanset om denne i forbindelse med en opsigelse fritstilles. Bonus i fritstillingsperioden skal beregnes skønsmæssigt med udgangspunkt i den tidligere udbetalte bonus for tilsvarende periode. Usikkerhed omkring bonusopgørelse vil som regel komme arbejdsgiveren til skade. 

Anbefaling 

Det anbefales på ovennævnte baggrund at holde løbende kontrol med, at den bonus, der udbetales, svarer til den bonus, der er optjent. Alternativet er, at der ikke udbetales a conto bonus, men at bonus først udbetales, når denne kan opgøres. Uanset dette vil det imidlertid være tilrådeligt, at holde stram snor i bonusparametrene, idet enhver tvivl som regel vil komme arbejdsgiveren til skade. 

Det bemærkes i den forbindelse, at en væsentligt ændring af bonusvilkårene er at betragte som en væsentlig ændring af medarbejderens ansættelsesforhold, og sådanne ændringer kan derfor kun varsles med normalt opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven. 

Hvis du har spørgsmål til bonusaftaler, bonusaftalers udformning eller eksisterende bonusaftaler, er du velkommen til at kontakte advokat Jan Aarup eller advokat Gabriel L. K. Martiny.