Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?

Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?

Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
Udgivet den 5. sep. 2023

Del artiklen

Det er populært at få lagt tage af materialer, der i solskin giver meget genskin, og derfor kan være til gene for naboerne. En højesteretsdom fra 2018 og en landsretsdom fra 2023 slår fast, at man som nabo til et skinnende tag, fra et parcelhus eller sommerhus, kan kræve, at genskinsgenerne fjernes, hvis den naboretlige tålegrænse er overskredet.

Den naboretlige tålegrænse

Efter dansk ret kan en ejendomsejer pålægges at fjerne et forhold ved en ejendom, hvis det medfører konstante gener og ulemper for naboerne. Generne skal være større end hvad naboerne ”med rimelighed” må forvente i det kvarter, som de bor. Hvad der er rimeligt, afhænger af en konkret vurdering, hvor blandt andet ulempens karakter og betydning skal indgå. Der skal også tages hensyn til, om naboerne, på baggrund af områdets og ejendommens karakter og beliggenhed, kunne forvente gener af den pågældende type.

Genskinsgener

I sagen fra 2018 konstaterede domstolene, at et sortglaseret tegltag på et parcelhus medførte ”absolut” blænding i 2 timer om dagen for beboerne i naboejendommen. Baggrunden herfor var en udtalelse fra en skønsmand, der havde vurderet generne. Skønsmanden oplyste i den forbindelse, at ”absolut” blænding svarede til at have en ”lampe lige i hovedet”. Byret, landsret og endelig højesteret, fandt som følge heraf, at den naboretlige tålegrænse var overskredet. Domstolene fandt også, at kravet om fjernelse af generne ikke var bortfaldet som følge af passivitet. Årsagen til at naboerne først havde rejst kravet 7 år efter at taget var monteret var, at de havde håbet at generne forsvandt. Herefter blev ejeren af ejendommen med det sortglaseret tegltag forpligtet til at fjerne genskinnet.

I sagen fra 2023 vurderede både retten i Holbæk og Østre Landsret, på baggrund af en skønsmands udtalelser, at genskinnet fra en sommerhusejendom med ”ædelengoberet” tegltag også overskred den naboretlige tålegrænse. Tegltaget medførte stærkt ubehagelige genskinsgener på nabosommerhuset i en times tid om eftermiddagen i perioden fra den 10. maj til den 2. august. Baggrunden for vurderingen var desuden, at sommerhusene lå i et område, hvor en deklaration bestemte, at der ved opførelse af bygninger udelukkende skulle anvendes dæmpede farver og blandt andet ikke blanke og reflekterende farver. Derudover var der havudsigt fra begge naboejendommene, hvilket i væsentlig grad blev forhindret af genskinnet fra taget. Også i denne dom afviste domstolene, at kravet var bortfaldet som følge af at naboen ikke rejste det umiddelbart efter at taget var lagt, da naboerne havde håbet, at generne aftog.

Læs også: Kender du størrelsen på din bolig? Svarer den til salgsopstillingen?

Hvad kan du gøre?

Efter afsigelse af de 2 domme kan det konstateres, at der er mulighed for at få pålagt en nabo at fjerne genskin fra et tag, hvis man oplever store genskinsgener herfra over en længere periode om året, og dette er dokumenteret ved en skønsmands vurdering.

Hvis du oplever genskinsgener, eller andre gener fra din nabos bygning, er du meget velkomne til at kontakte os for en drøftelse og vurdering.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk