Ejendomme kan som hidtil værdiansættes til 15% under den seneste offentlige vurdering

Gå tilbage

Ejendomme kan som hidtil værdiansættes til 15% under den seneste offentlige vurdering

Højesteret har ikke ændret muligheden for at værdiansætte faste ejendomme til den seneste offentlige vurdering minus 15% i tilfælde, hvor ejendommen overdrages fra et dødsbo til arvingerne. Reglen om at værdien af en fast ejendom kan fastsættes til 15% under den seneste offentlige vurdering gælder, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Højesterets afgørelse ændrer altså ikke denne mulighed.

Højesteret tog stilling til spørgsmålet om værdiansættelse af fast ejendom til 15% under den seneste offentlige vurdering i en sag, hvor et dødsbo havde udlagt to faste ejendomme til den ene af to arvinger til ejendomsværdien mi­nus 15%. Den arving, der havde fået ejendommene udlagt, havde givet arveafkald på 2,1 mio. kr. SKAT anmodede om en sagkyndig vurdering af de to ejendommes værdi. SKATs anmodning blev imødekommet.

Dødsboets værdier skal altid værdiansættes til handels­værdien. Hvis dødsboets værdiansættelser ikke er baseret på en sagkyndig vurdering, og SKAT ikke finder, at værdien svarer til handelsværdien, kan SKAT efter reglerne selv foretage en vurdering eller bede skifteretten om en vurdering.

Spørgsmålet var, om 15%’s reglen var bindende for SKAT, så SKAT var forpligtet til at acceptere, at ejendommene var værdiansat til 15% under seneste offentlige ejendomsvurdering.

Højesteret mente, at SKAT skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15%‘s reg­len, medmindre der foreligger særlige om­stændigheder. I den konkrete sag mante Højesteret dog, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at SKATs anmodning om, at ejendommene blev vur­deret med henblik på at fastsætte handelsværdien, skulle imødekommes. De særlige omstændigheder var dels, at arvingen havde givet arveafkald på 2,1 mio. kr.

Har du spørgsmål til denne artikel er du velkommen til at kontakte advokat Nete Dahl-Sørensen på nds@wtc.dk (Hillerød) eller advokat Ditte Kjeldgaard på dk@wtc.dk (Helsingør)