fbpx

Den nye ejerlejlighedslov er endeligt vedtaget

Den nye ejerlejlighedslov er endeligt vedtaget

Den nye ejerlejlighedslov er endeligt vedtaget

Del artiklen

Den 9. juni 2020 vedtog Folketinget den længe ventede nye ejerlejlighedslov, som træder i kraft den 1. juli 2020.

Den nuværende ejerlejlighedslov blev vedtaget i 1966. Der har siden lovens ikrafttræden været gennemført mange ændringer, som har medført, at ejerlejlighedsloven i dag er svær at forstå og anvende i praksis, og på visse punkter er utidssvarende.

Formålet med den nye lov har været at gøre ejerlejlighedsloven mere tidssvarende, enkel og sammenhængende, således, at den er mere tilgængelig for brugerne.  

Den nye ejerlejlighedslov indeholder blandt andet følgende nye regler for opdeling og regler om ejere og ejerforeninger:

Nye opdelingsregler og -muligheder

Loven indeholder nye regler, som vil give bedre og mere fleksible muligheder for ejerlejlighedsopdeling. Ejerlejlighedsopdeling vil dog fortsat være sekundær i forhold til udstykning, således at ejerlejlighedsopdeling alene kan anvendes for adskillelser, hvor udstykning ikke er mulig.

  • Der indføres mulighed for at opdele ældre bygninger (påbegyndt opført den 1. juli 1965 eller tidligere), som indeholder to beboelseslejligheder samt erhvervsenhed(er).
  • Kravene for opdeling af ældre blandede erhvervs- og beboelsesejendomme lempes. I ejendomme hvor erhvervsandelen udgør mere end 80% af bygningens samlede areal – såkaldte 80/20 ejendomme – ophæves størrelseskravet på minimum 85 kvadratmeter for nyetablerede lejligheder.
  • Derudover indføres generel mulighed for at opdele en ejendom ved at udlægge en hel bygning på ejendommen, som ikke kan opdeles som én ejerlejlighed, med flere beboelseslejligheder og derudover opdele de øvrige bygninger i separate ejerlejligheder.
  • Endelig indføres der generel adgang til at opdele ældre udlejningsejendomme med beboelseslejligheder og erhverv. Opdelingen kan ske ved at udlægge alle beboelseslejlighederne som én ejerlejlighed, som ikke kan videreopdeles, og erhvervsenheden som én anden ejerlejlighed.

Stemmebegrænsningsreglen ophæves

Som en del af moderniseringen ophæves stemmebegrænsningsreglen i den nugældende ejerlejlighedslovs § 2, stk. 4. Det betyder, at ejerforeninger skal være opmærksomme på, at når der afholdes generalforsamling efter den 1. juli 2020, kan der være foreninger, hvor der ikke længere vil være en stemmebegrænsning for ejere, der ejer flere lejligheder og lejer dem ud.

Ny generalklausul

I den nye ejerlejlighedslov § 4 indsættes en generalklausul, der giver mulighed for at se bort fra helt urimelige vilkår eller generalforsamlingsbeslutninger.

Adgang til ejerlejligheden

De nuværende adgangsbestemmelser, som ofte har givet anledning til tvister og konflikter i praksis, gøres til en selvstændig paragraf. I paragraffen præciseres det, hvem der skal gives adgang til (repræsentanter for ejerforeningen og i særlige tilfælde andre ejere), hvilke arbejder, der berettiger til at kræve adgang, og hvilke foranstaltninger en ejer vil skulle tåle. Derudover fastsættes der klare varslingsregler, således at nogle af tvisterne forhåbentlig kan undgås for fremtiden.

Misligholdelse af en ejers forpligtelser

I praksis forekommer der mange tilfælde, hvor en ejer misligholder sine forpligtelser over for ejerforeningen uden at rette sig ind efter henstillinger og advarsler. Den nuværende mulighed for eksklusion af ejeren i ejerlejlighedslovens § 8 har indtil videre været den eneste mulighed for sanktion. Som noget nyt indføres muligheden for at pålægge en ejer en bod ved misligholdelse, hvilket er tiltænkt de tilfælde, hvor eksklusion er for indgribende en sanktion i forhold til misligholdelsen.

Derudover indføres muligheden for eksklusion og tvangssalg af en ejerlejlighed i særligt grove tilfælde.

Overtagelse af udlejerbeføjelser

Der indføres direkte hjemmel i loven til, at ejerforeningen kan indtræde i ejerens beføjelser, hvis en lejer groft tilsidesætter sine forpligtelser efter lejeloven ved udøvelse af retsstridig adfærd over for ejerforeningen eller andre ejere i foreningen.

Husorden

Der indføres en ny selvstændig bestemmelse i loven om husorden. Reglerne om husorden præciseres for at undgå, at generalforsamlingen indfører bestemmelser i husordenen, som rettelig burde være anført i vedtægten. Præciseringen af reglerne om husorden skulle gerne gøre det tydeligere, hvor grænserne for beslutningerne går.

Ny normalvedtægt

Med hjemmel i ejerlejlighedsloven vil der blive udstedt en ny og ajourført normalvedtægt, som er enkel, overskuelig og praktisk anvendelig. Opdateringen af normalvedtægten har dog ikke været en del af det behandlede lovforslag, og normalvedtægten forventes derfor først at være blevet opdateret ultimo 2020.

Vi forventer ændringer i reglerne om afstemning, bestyrelsens pligter, vedligeholdelsespligten og adgangen til ejerlejligheden, så reglerne bliver mere nutidige og dækkende for de problemstillinger, der i praksis opstår i ejerforeninger.

Tinglysning af vedtægter

Der indføres en lettere adgang til tinglysning af særvedtægter og vedtægtsændringer. Til gengæld indføres der mulighed for ekstinktion af vedtægtsbestemmelser over for alle medlemmer af ejerforeningen, såfremt en vedtægtsbestemmelse ekstingveres over for et enkelt medlem, således at der ikke sker uens regulering af de enkelte ejerlejligheder.

Såfremt du eller din forening skulle have spørgsmål til den nye ejerlejlighedslov, er du/I naturligvis velkommen til at kontakte os for en drøftelse.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktformular.

Kontakt en ekspert på området

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat og partner (H)

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat og partner (H)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk