fbpx

Coronavirus – hvordan påvirker det afholdelse af dette års generalforsamling i jeres ejer-/andelsbolig- eller grundejerforening?

Coronavirus – hvordan påvirker det afholdelse af dette års generalforsamling i jeres ejer-/andelsbolig- eller grundejerforening?

Coronavirus – hvordan påvirker det afholdelse af dette års generalforsamling i jeres ejer-/andelsbolig- eller grundejerforening?

Del artiklen

Foråret er højsæson for afholdelse af generalforsamlinger i foreninger.

Udbruddet og spredning af Coronavirus (COVID-19) giver anledning til en række problemstillinger, I som forening er nødsaget til at skulle forholde jer til. I denne artikel har vi beskrevet en række af de forhold, som I skal være opmærksom på.

Kan foreningen aflyse en allerede indkaldt generalforsamling for at undgå smittespredning af Coronavirus?

Ja, det er muligt at aflyse en generalforsamling, som der allerede er indkaldt til. Aflysningen kan ske helt frem til dagen for afholdelse af generalforsamlingen.

Indkaldelse til en ny generalforsamling vil herefter skulle ske efter de sædvanlige regler for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Kan foreningen være forpligtet til at aflyse generalforsamlingen på grund af Coronavirus?

Ja, foreningen er forpligtet til at aflyse generalforsamlingen, hvis den ikke lovligt kan afvikles på grund af offentlige myndigheders påbud. Foreningen vil formentlig også være forpligtet til at aflyse, hvis det åbenlyst kan påføre deltagerne en konkret fare ved at møde op til generalforsamlingen.

Foranlediget af den ekstraordinære situation som Danmark pt. befinder sig i, som følge af Corona-pandemien, har myndighederne den 17. marts d.å. meddelt forbud mod afholdelse og deltagelse i arrangementer med mere end 10 personer. Forbuddet forventes ophævet igen den 13. april 2020.

Har foreningen allerede indkaldt til generalforsamling, og forventes fremmødet at ville overstige 10 personer, vil det stride imod forbuddet, og dermed vil generalforsamlingen ikke lovligt kunne afholdes.

Har foreningen mindre end 10 medlemmer, vil foreningen som udgangspunkt kunne afholde generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen vurderer, at det ikke vil være forsvarligt at afholde denne.

Dette betyder dog ikke, at der ved mindre arrangementer ikke skal tages forholdsregler.

Sundhedsstyrelsen opfordrer således til, at man overvejer, om et arrangement er forsvarligt at deltage i for personer, som er i særlig risiko for alvorlig sygdom. Altså hvis personer fra denne udsatte gruppe kan forventes at deltage i det pågældende arrangement. Det drejer sig om ældre, især over 65 år, personer med moderat og svær kronisk sygdom, gravide m.fl.

Kan foreningen udskyde en generalforsamling på grund af Coronavirus?

Vedtægterne indeholder ikke hjemmel til at udskyde afholdelse af den årlige generalforsamling, som skal være afholdt inden en vis dato.

På grund af den ekstraordinære situation som Danmark pt. befinder sig i, som følge af Corona-pandemien, vil det dog være en saglig grund at udskyde generalforsamlingens afholdelse til et senere tidspunkt for ikke at udsætte foreningens medlemmer for en unødig risiko for smitte.

Er der ikke indkommet forslag til behandling, således at dagsordenen består af godkendelse af regnskab og budget samt valg af bestyrelse m.v., vil dette i øvrigt tale for, at generalforsamlingen udskydes til et senere tidspunkt.

En gennemførelse af generalforsamlingen på et senere tidspunkt vil i dette tilfælde være lovlig, selvom generalforsamlingen i så fald ikke vil blive afholdt i henhold til vedtægternes formelle krav.

Kan foreningen nægte en deltager adgang til generalforsamlingen, hvis deltageren udviser tegn på at være smittet med Coronavirus?

Hvis en deltager udviser symptomer på Coronavirus og/eller vurderes at være en begrundet og forøget smittefare, må det antages, at generalforsamlingens dirigent vil være berettiget til at afvise vedkommende af hensynet til de øvrige deltageres helbred.

I den forbindelse bør den afviste deltager gives mulighed for at afgive fuldmagt til enten bestyrelsen eller en anden valgfri fuldmægtig.

Alternative muligheder for afholdelse af generalforsamling

Såfremt foreningens bestyrelse vurderer, at det vil være påkrævet at gennemføre generalforsamlingen, (f.eks. hvis der er nogle indkomne forslag, hvis behandling vurderes at være uopsættelig) anbefales det, at man tjekker om foreningens vedtægter giver mulighed for at afholde generalforsamlingen som en digital generalforsamling i stedet for ved fysisk fremmøde. Det er dog langt de færreste foreninger, der har truffet beslutning om, at der kan afholdes digital generalforsamling.

Hvis der måtte være enighed blandt medlemmerne i foreningen om at gennemføre generalforsamlingen digitalt, vil dette dog være en mulighed.

Giver vedtægterne ikke mulighed for at gennemføre generalforsamlingen elektronisk, kan man alternativt forsøge at bringe det samlede fremmøde under grænsen på 10 personer. Medlemmerne kan i indkaldelsen til generalforsamlingen opfordres til minimalt fremmøde ved at afgive fuldmagter i stedet for at møde op til generalforsamlingen.

Gode råd i forbindelse med afholdelse af dette års generalforsamling

Uagtet om foreningen ikke måtte være omfattet af forbuddet (mindre end 10 medlemmer), eller om medlemmerne måtte imødekomme opfordring til minimalt fremmøde ved afgivelse af fuldmagter, således at generalforsamlingen kan afholdes, vil det ved planlægning af dette års generalforsamling være vigtigt, at man følger myndighedernes anbefalinger i relation til fysisk mødedeltagelse. Bl.a. opfordres man til følgende:

  • Begræns antallet af deltagere: Medlemmerne opfordres til minimalt fremmøde ved at afgive fuldmagt frem for at møde op til generalforsamlingen.
  • Minimér tætheden – 1-2 meter mellem hver stol.
  • Sørg for, at det er nemt at overholde hygiejnerådene. Der bør være nem adgang til at vaske hænder med vand og sæbe samt til håndsprit. Sørg for information til deltagerne med gode råd om håndhygiejne, undgå håndtryk, knus og anden tæt kontakt.

I WTCs Ejendomsadministration følger vi nøje udviklingen og holder os løbende orienteret om de anbefalinger og retningslinjer, der bliver udstukket fra myndighederne i forhold til afholdelse af møder m.m.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside, sst.dk, kan I blive opdateret med nyeste risikovurderinger og anbefalinger.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte os for en drøftelse.

Kontakt en ekspert på området

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat og partner (H)

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk