Børnebidrag

Gå tilbage

Børnebidrag

Når forældre ikke længere bor sammen, kan der tages stilling til betaling af børnebidrag.

I mange tilfælde finder forældrene selv en ordning. Det er vigtigt at få ordentlig rådgivning til udarbejdelsen af aftalerne, så det blandt andet bestemmes, hvornår aftalerne kan ændres. Det kan være meget vanskeligt at få ændret børnebidragsaftaler.

Kan der ikke opnås enighed om børnebidraget, er det Familieretshuset, som træffer afgørelsen.

Der er en ansøgningsfrist på 2 måneder. Det indebærer, at man senest 2 måneder efter samlivsophævelsen, ændring af barnets adresse eller lignende, skal have søgt Familieretshuset om at fastsætte bidrag, hvis man vil have det med tilbagevirkende kraft. Ansøges senere, kan man først få bidrag fra det tidspunkt Familieretshuset har modtaget ansøgningen.

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, træffer Familieretshuset kun afgørelse om børnebidrag, hvis den ene forældre ikke opfylder sin forsørgelsespligt ved f.eks. betaling af tøj, skole eller SFO, fritidsaktiviteter m.v.

Hvis forældrene ikke har fælles forældremyndighed, og barnet ikke er lige meget hvert sted, er udgangspunktet, at der skal betales børnebidrag.

Børnebidragets størrelse afhænger af den bidragspligtiges indkomst og hvor mange børn, der skal betales bidrag til i alt. På Familieretshuset.dk findes en bidragsberegner, hvor man selv kan beregne det bidrag, der sandsynligvis vil blive fastsat af Familieretshuset. Tidligere blev der udover den bidragspligtiges indkomst og antallet af børn taget hensyn til barnets egen indtægt, således at der skulle betales mindre i børnebidrag, hvis barnet f.eks. havde et arbejde. Det er blevet ændret med virkning fra 1. juli 2014, således at det ikke længere tillægges vægt.

Hvis man har bopælen over børn med indtægt, og der tidligere er taget højde for denne indtægt ved udmålingen af børnebidragets størrelse, bør man hurtigst muligt anmode Familieretshuset om at ændre børnebidragets størrelse.

Man skal også huske at anmode Familieretshuset om at ændre størrelsen af børnebidraget, hvis den forælder, der skal betale bidrag, får højere indkomst, idet børnebidragets størrelse er indkomstafhængig.

Ligeledes skal man anmode Familieretshuset om at nedsætte børnebidraget, hvis man betaler børnebidrag, men er gået ned i indkomst. Hvis Familieretshuset har truffet en afgørelse om bidrag, er det ikke tilstrækkeligt, at forældrene indbyrdes aftaler, at bidraget nedsættes eller bortfalder. Det skal også meddeles Familieretshuset, så det bliver noteret officielt.

Hvis børnebidraget ikke betales, er der mulighed for at inddrive bidraget gennem Udbetaling Danmark. Derudover kan Udbetaling Danmark udbetale børnebidrag svarende til normalbidraget og efterfølgende opkræve det hos den bidragspligtige. Det kræver, at bidraget er fastsat af Familieretshuset.

Første gang Familieretshuset behandler en bidragssag, skal der ikke betales gebyr. For efterfølgende ansøgninger om ændring af et fastsat bidrag, skal der betales et gebyr på 1.500 kr. Gebyret skal betales samtidig med ansøgningen.

Såfremt du har spørgsmål om børnebidrag, er du meget velkommen til at kontakte advokat Ditte Kjeldgaard i Helsingør, dk@wtc.dk eller advokat Lone Mørch i Hillerød, lm@wtc.dk eller ring til os på tlf.nr. 48 22 00 40.