15 krav til ansættelseskontrakten

15 krav til ansættelseskontrakten

15 krav til ansættelseskontrakten
Udgivet den 23. aug. 2023

Del artiklen

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at lave en ansættelseskontrakt, også kaldet et ansættelsesbevis, til dine medarbejdere. I denne artikel får du overblik over de lovkrav, der er forbundet med ansættelseskontrakten.

Hvis du ansætter en medarbejder, der arbejder gennemsnitligt tre timer eller mere om ugen, i en fire-ugers referenceperiode, skal du udarbejde en ansættelseskontrakt.

Hovedparten af oplysningerne i ansættelseskontrakten skal gives til medarbejderen senest 7 dage efter ansættelsesforholdets begyndelse. Nogle oplysninger skal være givet til medarbejderen inden 1 måned. Vi anbefaler, at du forholder dig til fristen på 7 dage for at undgå, at udarbejdelsen af ansættelseskontrakten bliver for administrativ tung.

Hvis du som arbejdsgiver ikke opfylder din oplysningspligt, eller ansættelseskontrakten måtte være mangelfuld, risikerer du at skulle betale en godtgørelse til medarbejderen. Godtgørelsen kan udgøre fra kr. 1.000 og op til 20 ugers løn.

Krav til ansættelseskontrakten

Her kan du læse, hvilke 15 punkter ansættelseskontrakten som minimum skal indeholde:

1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse

2. Arbejdsstedets beliggenhed eller – i mangel af fast arbejdssted – et sted hvor arbejdet hovedsageligt udføres. Alternativt skal det oplyses, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder herunder informationer om eventuelt hovedsæde eller arbejdsgiverens hjemadresse

3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori

4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse

6. Når det drejer sig om vikaransatte, brugervirksomhedens identitet, så snart denne er kendt

7. Varigheden af og vilkårene for en eventuel prøvetid

8. Varigheden af det fravær med løn, som lønmodtageren har ret til

9. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom

10. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse, Herunder tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt i lønnen f.eks. pensionsbidrag eller kost og logi. Desuden skal der oplyses om udbetalingsterminer

11. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor samt ordninger for vagtændringer (hvis det er relevant).

12. Hvis arbejdsmønsteret er helt eller overvejende uforudsigeligt, underretning om

a) det princip, at tidsplanen for arbejdet er variabel, antallet af garanterede betalte arbejdstimer og betaling for arbejde, som udføres ud over disse garanterede timer,

b) de referencetimer og -dage, hvor lønmodtageren kan pålægges at arbejde, og

c) den minimumsvarslingsperiode, som lønmodtageren er berettiget til, før en arbejdsopgave påbegyndes, og en eventuel frist for annullering af arbejdsopgaven

13. Den ret til uddannelse, som arbejdsgiveren eventuelt tilbyder

14. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det desuden oplyses, hvem disse parter er

15. Hvor det er arbejdsgiverens ansvar, identiteten på de socialsikringsinstitutioner som modtager de sociale bidrag, der er knyttet til ansættelsesforholdet, og enhver beskyttelse i forbindelse med social sikring fra arbejdsgiverens side

Øvrige vilkår skal også med i kontrakten

Ovennævnte liste er dog ikke udtømmende. Udover ovenstående 15 punkter skal ansættelseskontrakten også indeholde andre væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Alle vilkår, som ikke allerede fremgår af lovgivningen eller følger af almindelige ansættelsesretlige regler eller principper, og du som arbejdsgiver mener kan give anledning til tvivl, er væsentlige og skal derfor oplyses.

Det kan f.eks. være:

  • Frihed og betalt frihed, herunder f.eks. feriefridage, løn under barsel og anden orlov, løn under barns 1 sygedag m.v.
  • Konkurrence-, kunde- eller andre erhvervsbegrænsende klausuler.
  • 120-dages reglen.
  • Uniformsregler.
  • Krav om kørekort og egen bil.

Listen er ikke udtømmende, men er blot eksempler på væsentlige vilkår, der bør skrives ind i ansættelseskontrakten.  

Læs også:  Ny lov om ansættelsesbeviser har væsentlig betydning for dig som arbejdsgiver

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk