ÆGTEFÆLLERNES ØKONOMISKE FORHOLD

Gå tilbage

ÆGTEFÆLLERNES ØKONOMISKE FORHOLD

Retsvirkningsloven – der regulerer de økonomiske forhold mellem ægtefæller – nærmer sig sin 100 års fødselsdag, men ændringer er undervejs med forventet ikrafttræden 1. januar 2018.

Hovedelementerne i den nuværende lov opretholdes, herunder reglerne om særråden og særhæften, reglerne om særeje og reglerne om deling af ”fællesejet”. Ordet ”fælleseje” udskiftes dog med ordet ”delingsformue” med det formål at undgå den udbredte misforståelse, at parterne ejer ”fælleseje” i fællesskab, hvilket netop ikke er tilfældet. Aktiver, som ægtefæller ejer i fællesskab, benævnes juridisk som ”sameje”.

Ud over den sproglige modernisering af ordet ”fælleseje” moderniseres reglerne om særeje, således at aftalemulighederne i særejeægtepagter udvides tilpasset nutidige forhold og ønsker, og nye begreber som sumsæreje og sumdeling forventes indført som konsekvens heraf. Der er ligeledes lagt op til, at ægtefæller ved ægtepagt kan indgå aftale om, hvorledes disse ved separation eller skilsmisse skal fordele gæld, der allerede forelå eller blev stiftet i forbindelse med indgåelsen af ægtepagten herom.

Efter nuværende regler skal gaver mellem ægtefæller – der overstiger den sædvanlige jule- og fødselsdagsgave – gives ved ægtepagt. Såfremt der ikke er oprettet ægtepagt, er gaven ugyldig, såvel mellem ægtefællerne indbyrdes som over for ægtefællernes kreditorer. Meget få ægtefæller er bekendt med denne regel – og dermed med, at de måske i vid udstrækning giver hinanden ugyldige gaver – og reglen foreslås afskaffet i det foreliggende lovudkast.

Har du spørgsmål enten om nugældende regler eller om forventelige fremtidige regler og disses betydning for dig, kan du kontakte enten advokat Ditte Kjeldgaard eller advokat Jan Aarup hos WTC advokaterne A/S.