Ny “Skilsmissepakke”

Gå tilbage

Ny “Skilsmissepakke”

Et enigt Folketing har indgået aftale om nye regler omkring skilsmisse. De nye regler forventes at træde i kraft 1. april 2019.

Der blev i Danmark i 2017 registreret 15.265 skilsmisser.

De nuværende regler – og dermed de regler der gælder indtil 31. marts 2019 – medfører en sagsbehandling, der ofte er konfliktskabende. Det fremtidige system har til hensigt at minimere konflikterne og forenkle sagsbehandlingen.

Den indgåede skilsmisseaftale mellem Folketingets partier indebærer følgende:

  1. Såfremt sagens parter er enige, kan skilsmisse indtil ikrafttræden af de nye regler meddeles straks. Såfremt ægtefællerne ikke er enige om skilsmisse, kan skilsmisse først bevilges efter 6 måneders separation.Retten til straksskilsmisse bortfalder fra 1. april 2019, idet skilsmisse fremover først kan bevilges efter 3 måneders separation. I nævnte separationsperiode tilbydes rådgivning til parterne samt deres eventuelle børn.
  2. Sagsbehandlingssystemet forenkles. Aktuelt starter sager vedrørende forældremyndighed og børns bopæl i Statsforvaltningen. Statsforvaltningen kan dog ikke træffe afgørelse og sender ved uenighed sagen til byretten. Byrettens afgørelse kan ankes til landsretten. Uenighed vedrørende samvær afgøres dog af Statsforvaltningen. Disse afgørelser kan ikke indbringes for domstolene.Fremover afskaffes Statsforvaltningen og erstattes af ny myndighed – ”Familieretshuset”.Familieretshuset inddeler sagerne i tre grupper: Enkle sager, mindre enkle sager og komplekse sager.Under byretten etableres en særskilt familieret. De komplekse sager oversendes fra Familieretshuset til Familieretten. De såkaldte mindre enkle sager søges afgjort i Familieretshuset. Såfremt sagen ikke kan afgøres i Familieretshuset, skal Familieretshuset oversende sagen til Familieretten.Familieretten skal endvidere afgøre klager over afgørelser truffet af Familieretshuset.

    Formålet med denne ændring er at opnå en mere smidig og hurtig sagsbehandling af uenighed vedrørende børnene.

  3. Med de nugældende regler skal barnets bopæl registreres hos én af forældrene efter en skilsmisse/separation.Med de nye regler har forældrene mulighed for at aftale, at barnets bopæl skal deles mellem forældrene.

I skilsmisseaftalen indgår endvidere oprettelse af en såkaldt ”børneenhed”, hvor fagpersoner skal hjælpe børn i skilsmissesager, ligesom der indgår mulighed for, at børnechecken fremover kan deles med halvdelen til hver.

Denne artikel er skrevet af Jan Aarup, der gennem mange år har været ekstern lektor i familie-/arveret ved Københavns Universitet. Advokat Jan Aarup er en del af WTC advokaternes familieretsafdeling, der består af advokaterne Ditte Kjeldgaard, Nete Dahl-Sørensen og Lone Mørch.

Du er altid velkommen til at kontakte WTC advokaterne A/S’ familieretsafdeling for en uformel drøftelse af familiejuridiske spørgsmål.